Vanliga frågor – Kvalitetssäkring vid stambyten

Hur vet jag att entreprenören utför stambytet korrekt?

Frakka samarbetar enbart med professionella entreprenörer. Låter du oss sköta upphandlingen av ditt stambyte, eller någon annan form av fastighetsentreprenad, så kan du tryggt räkna med att utförandet av entreprenaden kommer att hålla hög kvalitet. Vi på Frakka arbetar själva enligt den internationella standarden ISO 9001/14001 för kvalitetssystem och har satt upp miljö- och kvalitetspolicys som styrmedel för vår verksamhet.

Läs mer om våra policys på sidan Om Frakka.

För att försäkra alla inblandade (den boende, beställaren, entreprenören och fastighetskonsulten) om att det utförda stambytet håller fullgod kvalitet besiktas alla stambyten av oberoende besiktningsmän (som förstås även kan vara kvinnor). Under den så kallade slutbesiktningen, då den oberoende besiktningsmannen granskar det utförda arbetet, har man som boende möjlighet att ta upp allt sådant som man är osäker på eller missnöjd med och få detta prövat av en oberoende part. Slutbesiktningen är dessutom vanligtvis det sista tillfälle man har som boende att ställa krav på att entreprenören ska ändra någonting i det utförda arbetet. Det är därför rekommenderat att den boende är med, personligen eller genom ombud, på slutbesiktningen.

Lämnas någon garanti på utförda stambyten?

Även om slutbesiktningen (se ovan) är en mycket viktig säkerhetsåtgärd för att upptäcka eventuella fel och brister i det utförda stambytet så kan problem förstås även upptäckas, och uppstå, efter slutbesiktningen. Det är därför brukligt att entreprenörer lämnar garanti på utfört arbete. Hur lång tid som garantin gäller regleras i avtal mellan entreprenören och beställaren.

Vart vänder jag mig om jag har synpunkter på hur stambytet utförs under och efter stambytet?

Under tiden som stambytet pågår vänder sig de boende med sina frågor, funderingar och påpekanden i första han till platschefen på stambytet. Det går vanligtvis även bra att vända sig till fastighetskonsulten, bostadsrättsföreningens styrelse eller fastighetsförvaltaren.

Efter att stambytet är genomfört besiktas det av en oberoende besiktningsman under den så kallade slutbesiktningen. Den boende bör då ta upp alla frågetecken, som inte redan är utredda, med besiktningsmannen.

Efter slutbesiktningen brukar entreprenörer ha en garantiperiod på några år. Om någonting skulle dyka upp under denna period så kan den boende, eller beställaren av stambytet vanligtvis vända sig till entreprenören och/eller fastighetskonsulten, om en sådan varit inblandad. Hur denna kontakt sker kan variera. Det kan till exempel vara så att man använder en speciell emailadress för dessa ändamål.

Vad händer om stambytet inte blir klart i tid?

Normalt anges det i avtal mellan beställare och entreprenör när stambytet ska vara klart senast, samt vilka åtgärder som ska vidtas om tidsramarna inte hålls. Det normala är att en entreprenör som inte hinner klart göra klart ett stambyte inom den överenskomna tiden får böta, förutsatt att förseningen inte beror på omständigheter som varit utom entreprenörens kontroll. Hur man definierar dessa omständigheter och hur mycket entreprenören får böta kan variera från fall till fall.