Vanliga frågor – Praktiska frågor runt stambyten

Kan man bo kvar under stambyten?

Vi rekommenderar alla boende i fastigheter som stambyts att försöka hitta ett annat boende under stambytet, men ja, man kan i allmänhet bo kvar i sin lägenhet under stambyten. Man får dock vara beredd på en relativt jobbig period om man väljer att göra det. Även om de flesta entreprenörer verkligen anstränger sig för att göra det så bekvämt som möjligt för de som bor kvar under stambytet så är det tyvärr omöjligt att komma ifrån att stambytet kommer innebära oväsen, dam, diverse avstängningar och att hantverkare kommer vistas i de boendes lägenhet under perioder. Dessutom kommer vatten och avlopp periodvis vara avstängt, vilket gör att man inte kommer kunna använda toalett, dusch, tvättmaskin, diskmaskin och liknande under vissa perioder. Vanligtvis brukar entreprenören därför placera tillfälliga toaletter, duschar, diskhoar och tvättmaskiner i eller i närheten av fastigheter som stambyts.

Om det rör sig om ett kassettstambyte, ett prefabstambyte eller en relining så är förstås påfrestningen mindre då dessa renoveringar tar kortare tid än traditionella stambyten (se sidan Vanliga frågor – tidsaspekten av stambyten för mer information).

Läs mer om boende under stambyten på sidan Tips till boende vid stambyten.

Är det lämpligt att bo kvar under stambyten om man har dammallergi, andningsbesvär eller andra funktionsnedsättningar?

Om man har någon form av funktionsnedsättning och har tänkt bo kvar under stambytet så är det viktigt att man så tidigt som möjligt meddelar vilka särskilda behov man har, till bostadsrättsföreningens styrelse eller fastighetsägaren, så att denne kan beställa korrekta extratjänster av entreprenören och entreprenören kan ta fram lösningar i god tid.

Om man är allergisk, har astma, KOL eller någon annan form av problem med lungorna och/eller andningsvägarna är det troligen lämpligt att hitta annat boende under stambytet då stambyten generellt är mycket dammiga (se nedan under rubriken Måste stambyten vara så dammiga?).

Kan husdjur bo kvar under stambyten?

Ja, husdjur kan bo kvar under stambyten. Det är då ägarens ansvar att se till att varken djuren eller hantverkarna blir skadade. En generell rekommendation är att placera alla husdjur i de delar av lägenheten som inte berörs av stambytet och markera ut var djuren befinner sig så att olämplig kontakt mellan djuren och hantverkarna och/eller maskinerna inte sker. Det kan dessutom vara en god idé att låsa in djuren då hantverkarna är närvarande. Tänk även på att det lätt blir dammigt under stambyten och att det kan vara säkrast att dammsuga golven efter att hantverkarna gått hem, så att till exempel hundar inte slickar i sig damm, eller rullar sig smuts på golven. Man bör även tänka på att den höga bullernivån kan vara skrämmande för en del djur (läs mer om buller nedan).

Måste stambyten vara så bullriga?

Ja, tyvärr är stambyten väldigt bullriga med nödvändighet. Särskilt under den fas då man river väggar, golv och tak, för att komma åt de rör och stammar som ska bytas, kan ljudnivåerna bli höga. Även om moderna maskiner är tillverkade för att ge ifrån sig så lite ljud som möjligt och de flesta entreprenörer vidtar åtgärder för att minska bullret så är det inte möjligt att till exempel slå sönder ett betonggolv utan att det låter en del.

Traditionella stambyten låter mest och längst. Särskilt prefabstambyten låter mindre då man inte behöver riva så mycket under dessa. Relining medför inte alltid rivning och är därför normalt betydligt tystare än traditionella stambyten.

Läs mer om skillnaderna mellan de olika stambytesmetoderna på sidan Hur går ett stambyte till?

Måste stambyten vara så dammiga?

Ja. Tyvärr är det inte möjligt att undvika att det dammar en hel del under stambytet. Framför allt då man river väggar, golv och tak, i början av stambytet, för att komma åt rör och stammar, genereras stora mängder dam från betong och andra material som slås sönder.

Precis som med buller (se ovan) så genereras mest damm under traditionella stambyten, som pågår under längre tid och är grundligare (normalt byter man ut samtliga rör och stammar under traditionella stambyten, till skillnad från till exempel prefabstambyten).

Entreprenören brukar placera ut skyddspapp på golven, tejpa igen ventilationsöppningar och sätta upp skyddsplats (så kallade damslussar) mellan de delar av lägenheten som påverkas av stambytet och övliga delar av lägenheten, för att i möjligaste mån hindra dammspridningen. Det är dock, tyvärr, omöjligt att helt undvika damspridning till de delar av lägenheten som ligger utanför damslussarna. Om man har problem med andningsvägarna och eller lungorna (till exempel astma, KOL, eller allergi) så bör man därför definitivt överväga att bo på annan ort under stambytet. Man får som boende dessutom vara beredd på att man kommer att behöva städa hela lägenheten efter stambytet (även om entreprenörerna normalt gör en byggstädning då stambytet är utfört) för att verkligen få bort allt damm.

Hur skyddar jag mina ägodelar från damm och andra skador under stambytet?

Under stambytet kommer hantverkare vara tvungna att passera vissa delar av din lägenhet upprepade gånger. Se till att flytta på så mycket saker som möjligt från dessa delar, så att det blir lättare för hantverkarna att komma fram och så att dina saker inte riskerar att skadas. Placera helst alla ömtåliga saker i en del av lägenheten som du vet att hantverkarna inte kommer att vistas i. På så vis eliminerar du skaderisker helt.

För att skydda dina ägodelar mot damm så är det viktigt att damslussarna (under rubriken Måste stambyten vara så dammiga?) förblir intakta och öppnas så lite som möjligt. Använd dem inte i onödan och se till att de sluts ordentligt efter dig när du passerat dem.

Entreprenörer brukar, förutom att sätta upp samslussar, med mera, även tillhandahålla plast och tejp till de boende så att dessa ska kunna sätta upp dammskydd själva och på så vis komplettera det skydd som entreprenören redan satt upp.

Kan man använda toaletten, duschen och avloppet under stambytet?

Både vatten och avlopp brukar vara avstängda under stambyten, åtminstone under tiden som stammarna byts i din lägenhet. Under den tiden kommer det varken gå att duscha, använda diskhon i köket, använda tvätt- och diskmaskin eller gå på toaletten. Normalt gäller ett totalförbud mot att använda avlopp under stambytet då det kan orsaka skador på fastigheten och hantverkare. (Boende som orsakar denna typ av skador får normalt själva stå för kostnaderna.) Detta förbud gäller normalt alla avlopp från alla våtrum (kök, badrum och toaletter, med mera).

Ovanstående avstängningar anses vara generella och aviseras normalt inte på samma sätt som tillfälliga avstängningar. I stället brukar dessa avstängningar påbörjas och avslutas samtidigt som etappen då din lägenhet stambyts startas och avslutas. Kontakta fastighetsägaren, bostadsrättsföreningen, entreprenören eller fastighetskonsulten om du är osäker på när etappen (avstängningarna) börjar och slutar för din lägenhet.

Entreprenörer brukar tillhandahålla olika lösningar för att kompensera de boende för avsaknaden av vatten och avlopp:

  • Tillfälliga toaletter, duschar och tvättmaskiner brukar sättas upp i, eller i anslutning till, fastigheten som stambyts. En del entreprenörer tillhandahåller också (mot betalning) engångstoaletter som kan stå inne i lägenheterna under stambytet, för de personer som har svårt att ta sig ut ur sin lägenhet.
  • Provisoriska diskhoar med rinnande vatten kan också tillhandahållas. Dessa kan till exempel placeras i trapphusen eller på gårdsplanen intill fastigheten.
  • Det kan även hända att man har vatten och avlopp tillgängligt i vissa delar av lägenheterna under stambyten. Denna lösning brukar dock kosta en del extra och förlänger normalt stambytesprocessen.

Graden av service och vad man tillhandahåller regleras i avtal mellan beställaren (fastighetsägaren, bostadsföreningen eller liknande) och entreprenören.

Till vem kan jag vända mig med praktiska frågor före, under och efter stambytet?

Går det att bestämma exakt när hantverkarna ska vara inne i min lägenhet?

Vid stambyten brukar entreprenören byta ut låsen i de berörda lägenheternas ytterdörrar. Anledningen till detta är at hantverkarna ska ha tillgång till lägenheterna och kunna ta sig in till dem vid behov. Med andra ord är det sällan möjligt att detaljstyra när hantverkarna kommer vara inne i din lägenhet, då det skulle riskera att sakta ner stambytet. Det bukar dock vara möjligt att komma överens med entreprenören om att hantverkarna inte ska gå in i lägenheten vid enstaka tillfällen. Det är dessutom oftast möjligt att stänga av delar av lägenheten från hantverkarna så att man kan ha helt privata ytor under hela stambytet.

Kommer mitt källar- och/eller vindsförråd påverkas av stambytet?

Normalt påverkas inte källar- och/eller vindsförråd av stambyten. Om entreprenören skulle behöva få tillträde till vind- och/eller källarförråd under stambytet så kommer de att informera om detta i god tid innan.