anbud

Ensidigt erbjudande om att åta sig förpliktelser enligt definierade krav.

Anbud kan vara skriftliga eller muntliga. Ett anbud är bindande för anbudsgivaren under den tid som t ex anges i anbudet, framgår av förfrågningsunderlaget eller gäller enligt lag.

Källa: TNC 95 Plan och byggtermer

Ekonomiskt sett är ett anbud ett affärserbjudande från en part (till exempel ett företag) till en annan, med syftet att få/ge ett skriftlig underlag från leverantörer/köpare både prismässigt och innehållsmässigt. Ett anbud kallas också ofta för offert. Inom juridiken betecknar begreppet en särskild form av viljeförklaring som kan läggas till grund för en accept, och därmed ett avtal. Därför är anbud det ord som vanligast förekommer inom offentlig sektor, och då särskilt för svar på förfrågan i samband med offentlig upphandling.

Termen “anbud”, användes ofta när större upphandlingar skall ske och kan vara kopplat till en speciell datum och klockslag i syfte att minska möjligheten att känslig information skall kunna läcka mellan tex. olika leverantörer. Anbudsöppning sker oftast med flera medarbetare som deltagare och protokollföres i separat dokumentation, för vidare rapportering till styrelse eller annan uppdragsgivare. Anbudsgivaren är då relativt mer försäkrade om att en upphandling har gått rätt till.

Källa: Wikipedia