ansvarig arbetsledare

(Enligt Plan- och bygglagen, PBL:) person som byggherren har utsett att leda och ha fortlöpande tillsyn över visst arbete och som fått riksbehörighet av Boverket eller godkänts av byggnadsnämnden.

Källa: TNC 95 Plan- och byggtermer

Arbetsledare är en person med arbetsledande befattning, ofta utsedd med formell makt att leda och fördela arbete i företag eller organisation. Med ansvarig arbetsledare åsyftas en person som utsetts av byggherre för att avleda arbetet vid en byggplats.

Källa: Wikipedia