arbete i egen regi

Arbete, t ex byggnads- eller anläggningsarbete, som utförs av en byggherre med egen anställd personal.

Källa: TNC 95 Plan och byggtermer

Egen Regi är ett uttryck i byggbranschen för att byggherren, även kallad beställaren, av ett byggprojekt även utför bygg- eller anläggningsarbetena med egen anställd personal. Motsatsen till att utföra arbeten i egen regi är att arbetet utförs på entreprenad. Detta innebär att arbetet för bygg- och anläggningsarbete utförs på uppdrag av ett annat företag eller en uppdragstagare. I så fall kan byggherren själv fungera som beställare eller också överlåta uppdraget som beställare på någon annan.

Finns kompetensen och resurserna samt de ekonomiska förutsättningarna i det egna företaget för att finansiera, planera och genomföra bygg- eller anläggningsarbetena kan byggherren utföra detta i egen regi. Definitionen på byggherre är, enligt plan- och bygglagen (PBL), “den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten.”

Källa: Wikipedia