asbest

Asbest är ett samlingsnamn på ett flertal fibrösa silikatmaterial som finns i berggrunden. Gemensamt för dem är att de tål höga temperaturer. De är dessutom isolerande, bullerdämpande. mekaniskt hållbara, smidiga och har varit billiga. Asbest förekommer i installationer från början av 1900-talet och framåt. Den största användningen har varit från 1950-talet till mitten av 1970-talet, då användningen till största delen upphörde. Ett förbud kom 1976, men man har påträffat asbest i anläggningar byggda så sent som 1982.

Asbest (av grekiska asbestos, “outsläcklig”) är en samlande beteckning på olika fiberartade kristalliserade silikater. Det är en långfibrig mineral och är vanligast förekommande i Nordamerika, Ryssland (främst i Uralbergen och i republiken Tuva) och Sydafrika. Det är en oorganisk mineralfiber. Asbest är eldsäkert och har därför haft en mängd olika användningsområden, alltifrån veke i oljelampor till skyddskläder. Asbest är dock hälsovådligt. Fibrerna tränger in i andningsorganen och orsakar asbestos. Forskare har även kunnat påvisa en cancerframkallande effekt.

Asbestfibrer som inandas fagocyteras av makrofagerna i lungorna. Problemet är att makrofagerna inte fullständigt kan bryta ned fibrerna. Detta gör att de förblir aktiverade och frisätter cytokiner och tillväxtfaktorer. Dessa gör att vävnaderna växer. Vilken sjukdomsform som utvecklas beror på asbestfiberns storlek: små fibrer ger asbestos (dammlunga), mellanstora fibrer ger malignt mesoteliom och långa asbestfibrer ger lungcancer.

Källa: Wikipedia