avtalsvite

avtal bestämd penningsumma som part har att betala om inte viss åtagen förpliktelse uppfylls.

Avtalskonstruktion med vite innebär i händelse av avtalsbrott att en särskild utredning om skadans storlek inte behövs. Det vanligaste vitet i byggsammanhang är förseningsvite. Även skadeståndsvite, t ex angående befintlig vegetation, och prestationsvite kan förekomma.

Källa: TNC 95 Plan och byggtermer

Bestämmelse i avtal varigenom någon ådöms att vid avtalsbrott betala ett bestämt belopp som ersättning till den andra parten.

Källa: Nationalencyklopedin