Besiktning av stambyte

Stambyte besiktning

Såhär hjälper dig Frakka med besiktning av stambyte

Sist men inte minst är det viktigt att man utför besiktning av stambyte. Även om allt i stambytet har gått enligt planerna så är det så många detaljer inblandande att det alltid är rekommenderat att anlita en besiktningsman som kan kontrollera det utförda arbetet. Frakka kan ombesörja att alla besiktningar blir utförda av en oberoende besiktningsman. Om Frakka inte konsulterats tidigare under stambytet, på ett sådant sätt att det kan påverka besiktningsresultat, så kan Frakkas medarbetare konsulteras i form av oberoende besiktningsmän. Läs mer om besiktningar av stambyten på sidan Besiktning av utfört stambyte.

Varför är besiktningar viktiga?

Förutom att under besiktningen fånga upp sådant som kan ha missats under stambytets utförande så har besiktningsmannen följande uppdrag under slutbesiktningen:

  • Kontrollera att stambytet håller den kvalitet som förväntats.
  • Kontrollera stambytet utförts korrekt och att avtalen efterföljts.
  • Reda ut eventuella frågetecken, om till exempel ansvar, mellan beställare och entreprenör.
  • Ge de boende en chans att dryfta alla sina frågetecken och synpunkter angående stambytet tillsammans en oberoende part.
  • Ge kvittens, till både beställare och entreprenör, på att stambytet är godkänt, vilket kan vara viktigt att visa för myndigheter, försäkringsbolag, boende och kunder med mera.

Under och efter stambyten genomförs normalt flera besiktningar. Viktigast av dessa är slutbesiktningen, då en oberoende besiktningsman godkänner eller underkänner stambytet i sin helhet. Innan slutbesiktningen brukar entreprenören dock, tillsammans med beställaren och/eller en representant från Frakka, genomföra en så kallad internbesiktning, som syftar till att man ska hitta och åtgärda så många problem som möjligt innan den faktiska slutbesiktningen. Efter slutbesiktningen inträder garantitiden, som brukar avslutas med en besiktning genom vilken eventuella problem som uppstått under garantitiden fångas upp och åtgärdas. Läs mer om garantitid och felanmälan på sidan Garanti och felanmälan under och efter stambyten.

Hur går en besiktning till?

Under en besiktning går besiktningsmannen, tillsammans med representanter från entreprenören, beställaren och/eller Frakka, från lägenhet till lägenhet och kontrollerar de delar av lägenheten som påverkats av stambytet. Även de boende bör närvara vid alla besiktningar. Förutom denna fysiska kontroll utförs även en genomgång av de befintliga avtalen.

Under kontrollen anmärker besiktningsmannen på allt som är tveksamt eller felaktigt. Dessa anmärkningar måste sedan åtgärdas innan stambytet i sin helhet kan godkännas.

Vad bör man tänka på vid besiktningar?

Till att börja med ska man anlita en oberoende besiktningsman vid alla besiktningar utom internbesiktningen, så att inga misstankar om jäv eller andra felaktigheter ska kunna föreligga.

Besiktningsmannen bör även vara certifierad, helst av Svenska Byggingenjörers Riksförbund, och skriftligen kunna visa att han eller hon har den kompetens som krävs för att kunna utföra den aktuella besiktningen korrekt.

Det är normalt beställaren som ordnar med besiktningen. Som beställarens ombud tar Frakka gärna hand om även denna del av stambytet.