Fördelar med att anlita en fastighetskonsult vid stambyte

Fastighetskonsult

Varför ska man anlita en fastighetskonsult vid stambyte?

Styrelsemedlemmar i bostadsrättsföreningar, och andra som ansvarar för fastigheter, har långt ifrån alltid full koll på hur ett stambyte går till: alla problem som kan uppstå, hur man skriver effektiva avtal, vilka regler som gäller och så vidare. Som beställare så tar man en stor risk om man räknar med att entreprenören (som per definition är motparten i avtalen rörande stambytet) ska lösa allt från beställarens interna problem till att skriva precisa avtal och utföra stambytet helt enligt beställarens önskemål. Med en fastighetskonsult som agerar som beställarens ombud så slipper man ta denna risk. Nedan följer de viktigaste momenten där fastighetskonsulter kan hjälpa beställare inför, under och efter stambyten.

Undvika interna konflikter

Till att börja med så kan man, genom att anlita en erfaren fastighetskonsult, slippa de inre konflikter som till exempel kan uppstå i en bostadsrättsförening med många oerfarna personer, som tror på olika lösningar. En erfaren fastighetskonsult kan ta fram underlag och förklarar konsekvenser av olika beslut på ett sådant sätt att det i de allra flesta fallen blir tydligt vilka beslut som bör tas utifrån gällande situation.

Synkronisera inblandade parter och moment

Ett stambyte är en komplicerad process med många olika moment och många olika parter som ska passas ihop utan skarvar eller tidsförskjutningar. En erfaren fastighetskonsult vet hur de olika momenten avlöser varandra på bästa sätt samt när och hur de olika parterna ska blandas in i processen.

Hjälpa beställare att ta viktiga beslut

Genom att ta hand om alla detaljer, som att till exempel utföra behovsanalyser och ta fram beslutsunderlag, frigör fastighetskonsulten tid och energi som beställaren i stället kan lägga på att ta viktiga beslut angående stambytet. Fastighetskonsulten kan dessutom bistå beställaren i dennes beslutsfattande genom att referera till sina tidigare erfarenheter och sin allmänna kunskap om stambyten. Detta kan vara särskilt viktigt i ROT-projekt (läs mer om ROT-projekt på sidan Utnyttjande av ROT-avdrag (boende betalar delar av stambytet)) där flera beslut måste tas i högt tempo. I alla typer av stambytesprojekt kan det bli kostsamt att inte ta viktiga beslut i tid då det kan leda till förseningar i projektet.

Stödja beställaren i dennes kontakt med boende, entreprenör och myndigheter

Genom att ge fastighetskonsulten mandat att agera ombud åt beställaren, gentemot både entreprenör och myndigheter, så kan fastighetskonsulten göra stambytet både stabilare och smidigare utan onödiga bakslag. Det är viktigt att förstå att även om både beställare, myndigheter och entreprenör har de bästa av intentioner så kan det uppstå dyra missförstånd mellan dessa parter. Även i kontakten med de boende kan missförstånd uppstå. Om de boende upplever att de inte får tillräckligt med information eller att behandlas respektlöst så kan även lyckade stambyten, ur de boendes synvinkel, framstå som misslyckande. Fastighetskonsulten som är van att se stambytesprocessen ur flera synvinklar och ”talar samma språk” som både beställaren, de boende, entreprenören och myndigheterna kan undvika dyra och/eller seglivade missförstånd.

Hjälpa beställare med upphandling och avtal

Många beställare, särskilt nybildade bostadsrättsföreningar och personer som nyligen tagit över ansvar över fastigheter, har ringa erfarenhet av fastighets- och byggbranschen. För dessa, och andra, beställare kan det till exempel vara svårt att veta vilka entreprenörer som är lämpliga att anlita vid olika typer av problem. Det kan också vara svårt att som oerfaren beställare ta fram ett korrekt förfrågningsunderlag (läs mer om förfrågningsunderlag på sidan Behovsanalys inför stambyten), som efterfrågar rätt kompetens och beskriver beställarens behov tillräckligt tydligt. En fastighetskonsult utför en behovsanalys, tar fram beslutsunderlag och stödjer beställaren i dennes beslut angående åtgärder för att tillfredsställa det aktuella behovet.

Utifrån allt detta tar fastighetskonsulten sedan fram ett förfrågningsunderlag, som skickas ut till de entreprenörer som fastighetskonsulten, genom sin erfarenhet och branschkunskap, vet är lämpliga för uppgiften. Svaren på förfrågningsunderlagen sammanställer fastighetskonsulten sedan och stödjer återigen beställaren i ett viktigt beslut, nämligen det om vilken entreprenör som ska utföra stambytet.

Då man valt entreprenör hjälper fastighetskonsulten till att ta fram avtal som är både rättvisa, tydliga och effektiva, så att stambytet flyter på snabbt och utan frågetecken som kan resultera i kostsamma och tidskrävande tvister.

Leda och kontrollera stambytesprocessen

Även om man anlitat en bra entreprenör och skrivit bra avtal med denne så finns det i varje stambyte många riskmoment som potentiellt kan leda till dyra och tidskrävande problem, om de inte tas om hand på rätt sätt. En fastighetskonsult känner till alla dessa riskmoment och om beställaren låter fastighetskonsulten leda stambytet så kommer denne ha god beredskap inför de olika riskmomenten och effektivt hinna parera eventuella problem som uppstår. Vidare är fastighetskonsulter vana vid att arbeta för att upprätthålla både tidsplaner och kvalitet.

Hjälpa med besiktningar, garantier och felanmälningar

En fastighetskonsult ombesörjer att besiktningar utförs på ett korrekt sätt, vid rätt tidpunkter, av behöriga och oberoende besiktningsmän. Fastighetskonsulten har dessutom, genom avtalsskrivning sett till att det finns en lämplig garantitid efter att stambytet är besiktat och klart. Slutligen kan fastighetskonsulten även sätta upp lämpliga kanaler för felanmälan under och efter stambyten. Läs mer om garantitider och felanmälan på sidan Garanti och felanmälan under och efter stambyte.

Anlita fastighetskonsulten både inför, under och efter stambytet

Som vi ser så kan en fastighetskonsult vara beställaren behjälplig både inför, under och efter stambytet. Det är därför klokt att anlita en byggkonsult både inför, under och efter stambytet. Det kommer att bespara dig som beställare både tid och pengar.

Läs vad Frakka kan göra för dig i samband med stambyten på sidan Varför ska jag anlita Frakka inför, under och efter stambytet?.