Projektledning av stambyten

Projektledning av stambyte

Projektledare och kontrollansvarig

Det är inte alltid som en bostadsrättsförening eller fastighetsägare har både kompetensen och tiden att projektleda ett så pass komplicerat ingrepp i fastigheten som ett stambyte faktiskt innebär. Även om noggranna och effektiva avtal har upprättats för stambytet så är det viktigt att det fortlöpande arbetet kontinuerligt utvärderas och kontrolleras. Genom att anlita en projektledare från Frakka AB som hjälper er med expertis och kunnande om stambytesprojekt, kommer stambytet att både gå lättare, snabbare och innebära mindre risker för fastighetsägaren. 

Under stambytets gång så brukar vi leda de obligatoriska byggmötena med entreprenören och beställaren, under vilka bland annat de kontinuerliga ekonomiska avstämningarna hålls. Vi för givetvis protokoll under dessa möten. Detta för allt ska bli dokumenterat, så att man slipper eventuella tvister under eller efter projektet.

Vi inkluderar även den kontrollansvarige under projektet, i vår tjänst, så att beställaren slipper lägga ut pengar på att anlita en egen kontrollansvarig. En kontrollansvarig (benämndes tidigare som kvalitetsansvarig) måste finnas vid de flesta större byggnationer. För mer info om vad en kontrollansvarig skall göra se: sv.wikipedia.org eller static.byggtjanst.se.

Effektiva processer

Frakka AB har erfarenhet från arbete med bl.a. ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter, styrelsearbete i bostadsrättsföreningar, certifiering som riksbehörig KA (kontrollansvarig), certifiering som entreprenadbesiktningsmän, energiexperter och som riksbehöriga funktionskontrollanter (OVK – Obligatorisk Ventilationskontroll). Även som utvald besiktningsman av BKR (Byggkeramikrådet) och länskontrollant åt GVK (Golvbranschens Våtrumskontroll).

Tack vare vår samlade erfarenhet kan vi leverera våra tjänster på ett professionellt och kostnadseffektivt sätt till fastighetsägaren, oavsett storlek eller typ av fastighet. Genom att arbeta enligt ISO 9001 och ISO 14001, för kvalitet och miljö, så har vi byggt upp ett system som får processens alla steg att löpa på snabbt, säkert och smidigt; både för fastighetsägaren och de boende.

Frakkas projektledare har lång erfarenhet, stor samlad kunskap och alla behörigheter som krävs. Vi finns till hands under projektet för att det ska gå så smidigt som möjligt.

Projektering och planering

Innan det faktiska arbetet med att byta stammarna kommer igång så bör en ordentlig planering och projektering utföras. Projekteringsperioden räknas normalt från att kontraktet skrivits under tills att det fysiska arbetet med att byta stammar börjar. Denna period brukar ta mellan två och fyra månader, beroende på hur omfattande stambytet är.

Med projektering brukar man normalt mena att man, utifrån förfrågningsunderlaget definierar hur stambytet kommer att genomföras. Detta görs normalt genom att man tar fram planritningar, elevationsritningar, ritningar över badrum och installationer samt listor med material och produkter som kommer att användas under stambytet.

Då stambyten normalt är en form av totalentreprenad så brukar entreprenören utföra projekteringen. Vid behov så kan dock Frakkas konsulter även utföra projekteringen. Även om entreprenören utför projekteringen så kommer Frakkas konsulter att kontrollera att projekteringen går rätt till genom att granska projekteringsmaterialet och begära nödvändiga förändringar i detta vid behov. Det är till sist beställaren, eller Frakka om vi agerar ombud, som godkänner projekteringen.