Rådgivning och beslutsstöd i samband med stambyten

Stambyte rådgivning

Stöd genom faktaunderlag och branschkunskap

Ett av Frakkas viktigaste uppdrag, i egenskap av fastighetskonsult, är att stödja bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och andra som är ansvariga för fastigheter, i deras beslut rörande fastighetsentreprenader. Detta gör vi dels genom att ta fram beslutsunderlag och dels genom att informera och ge konkreta råd utifrån våra erfarenheter och vår branschkunskap. På denna hemsida har vi, i syfte att underlätta för beställare och boende, samlat både generell och specifik information om stambyten (se särskilt sidan Stambyten). Om du ändå inte hittar det du behöver veta så är du välkommen att kontakta oss på telefon 08-22 33 90, vie e-postadressen [email protected] eller via vår kontaktsida.

Inför stambytet

Återkommande problem med stopp i avlopp och/eller fuktskador indikerar att stammarna och/eller ytskikten i fastigheten bör ses över. Inför ett eventuellt stambyte görs först en behovsanalys (inventering) där skicket på befintliga stammar, avloppsrör, badrum, golvbrunnar och ytskikt med mera kartläggs noggrant.

Skulle det visa sig att materialet i stammar, rör och ytskikt är i så dåligt skick att installationerna inte fyller sin tekniska funktion längre, måste man utreda hur man går vidare för att åtgärda detta. All information, såsom fastighetens befintliga skick och vilka möjliga åtgärder som bör övervägas, samlas i ett beslutsunderlag som fastighetsägaren erhåller från Frakka AB efter inventeringens slut.

Med hjälp av beslutsunderlaget, som presenteras på ett noggrant och pedagogiskt sätt av Frakkas konsulter, kan beställaren ta väl underbyggda beslut angående vilka åtgärder som bör vidtas för att rätta till rådande problem. Givetvis stödjer Frakkas konsulter beställaren i dennes beslutsfattande genom att hänvisa till tidigare erfarenheter och branschkunskap. Bland annat kan vi informera om de olika typer av stambyten som kan vara lämpliga för att lösa de aktuella problemen. (Läs mer om de olika stambytesmetoderna på sidan Hur går ett stambyte till?.)

Utifrån kundens beslut samt behovsanalysen tar vi sedan fram ett FFU (Förfrågningsunderlag) och skickar ut till lämpliga entreprenörer. De offerter som entreprenörerna sickar tillbaka som svar på FFU:n sammanställer Frakkas konsulter för att underlätta kundens beslut om vilken entreprenör som ska få uppdraget. Återigen kommer Frakkas konsulter vara noga med att presentera materialet på ett pedagogiskt sätt samt stödja beställaren i dennes beslut genom referenser till erfarenheter och branschkunskaper.

Då beställaren valt ut en entreprenör som ska åtgärda problemet med rörsystemet i den berörda fastigheten är det dags att sätta upp avtal mellan beställaren och entreprenören. Här är det viktigt att man har tillgång till någon som kan branschen och vet hur man skriver avtal som är både exakta och effektiva, så att inga dyra tvister och förseningar uppstår under stambytets gång. Frakkas konsulter bistår gärna med sin expertkunskap även för denna del av stambytesprocessen. Lämpligast är att Frakka agerar ombud för beställaren gentemot entreprenören under avtalsskrivningen.

Inte bara beställaren utan även de boende i fastigheter som ska stambytas måste informeras om vad som ska hända, och det helst i god tid. En bra strategi är att tidigt i processen hålla allmänna informationsmöten där de boende får alla viktig information samt har möjlighet att ställa frågor. Frakkas konsulter deltar gärna i denna typ av möten och besvara frågor angående stambyten i allmänhet och det förstående stambytet i synnerhet.

Under stambytet

Även om en bra entreprenör har valt ut och välskrivna avtal har satts upp för genomförandet av stambytet så kommer det nästan ofrånkomligen uppstå oväntade och ofta problematiska situationer. Om Frakka agerar projektledare så kommer Frakkas konsulter naturligt att vara involverade och kunna ta hand om situationen på ett effektivt sätt. Men även om Frakka inte är direkt inblandat i det pågående stambytet så kan våra konsulter konsulteras vid behov.

Efter stambytet

Även efter att ett stambyte är slutfört så kan Frakka konsulteras. Kanske är man osäker på att stambytet är korrekt utfört och/eller om avtalet verkligen följts så som bestämts. Är till exempel garantitiden tillräckligt lång? Finns det någon kanal för felanmälan under garantitiden?

Frakka kan även ombesörja att besiktningar utförs korrekt. Läs mer om besiktningar på sidan Besiktning av stambyte.