Behovsanalys inför stambyten

Behovsanalys inför stambyten

Förstudie, beslutsunderlag och förslagsunderlag

Får er fastighet återkommande avloppsstopp och fuktskador är det en stark indikation på att stammarna, avloppsrören och/eller tätskikten i badrummen är uttjänta och behöver bytas. Vid återkommande vattenskador blir ofta försäkringspremien högre då försäkringsbolaget vill kompensera sig för den större risken att försäkra fastigheten, varpå det kan innebära allt högre kostnader, ju längre man väntar med att vidta åtgärder.

Inför ett eventuellt stambyte, i situationer som den ovan beskrivna, ska en behovsanalys alltid utföras. Normalt gör en fastighetskonsult en förstudie där bland annat skicket på befintliga stammar, avloppsrör, badrum, golvbrunnar och ytskikt kartläggs noggrant. Om man genom denna förstudie kommer fram till att (material i) stammar, rör och/eller ytskikt är i så dåligt skick att installationerna inte längre fyller sin funktion, måste man åtgärda detta, till exempel genom en relining eller ett stambyte.

All information, såsom fastighetens befintliga skick och vilka åtgärder som bör utföras samlas normalt i ett beslutsunderlag som fastighetsägaren erhåller från fastighetskonsulten efter utförd inventering. Detta underlag brukar sedan användas för att ta fram ett förfrågningsunderlag som överlämnas till den eller de entreprenörer som man vill ska lämna offert på stambytet, reliningen, eller den entreprenad som kan tänkas lösa de existerande problemen.