Upphandling av stambyten

Upphandling av stambyten

Förfrågningsunderlag

Då beställaren av ett stambyte, utifrån det beslutsunderlag som tagits fram genom en behovsanalys (se sidan Behovsanalys inför stambyten) bestämt vilka åtgärder som är lämpligast brukar beställaren skicka ut ett förfrågningsunderlag till den eller de entreprenörer som man är intresserad av för att genomföra stambytet, reliningen, eller den entreprenad som kan tänkas lösa de existerande problemen.

Förfrågningsunderlaget bör så väl som möjligt definiera vad man vill ha utfört, så att risken för missförstånd och extrakostnader minimeras. Det mest centrala är förstås ange vilken typ av stambyte man vill ska utföras. Olika typer av stambyten har olika fördelar och nackdelar och oftast är olika typer av stambyten lämpliga för olika typer av problem. Läs mer om de olika typerna av stambyten på sidan Hur går ett stambyte till?, med undersidor.

Nedan har vi samlat alla de punkter som bör finnas med i ett förfrågningsunderlag:

 1. Exakt vilka åtgärder ska vidtas under stambytet:
  1. Ska spillvattenstammarna (de vertikala rören) bytas eller relinas?
  2. Ska kallvattenstammarna (de vertikala rören) bytas eller relinas?
  3. Ska varmvattenstammarna (de vertikala rören) bytas eller relinas?
  4. Ska ny VVC-ledning (varmvattencirkulationen) dras enligtBBR?
  5. Ska avloppsgrodorna bytas?
  6. Ska stambytet genomföras medtraditionell metod eller med prefabricerade badrumsmoduler, eller kassetter?
 2. Ska de boende ha möjlighet att göratillval och/eller frånval?
 3. Vilken service ska ges med avseende påtillval (till exempel tillvalsutställning)?
 4. Vilka separata priser och tillvalspriser ska gälla?
 5. Vad ska gälla angående dammspridning, dammintäckning?
 6. Hur ska nyckelhanteringen ske?
 7. (Hur) ska provisorier som vatten,WC och Dusch tillhandahållas?
 8. Vad ska gälla angående lokalhyresgäster?
 9. Överenskommelse om tillträde?
 10. Förberedelser för kommande projekt (till exempel uppdragning vatten, avlopp, värme och el till råvind)?
 11. OVK (Obligatorisk ventilationskontroll)?
 12. Bygganmälan?

Administrativa föreskrifter

En viktig del av förfrågningsunderlaget är de administrativa föreskrifterna (AF). Dessa innehåller föreskrifter, regleringar och råd för hur avtal mellan parterna ska utformas. Administrativa föreskrifter upprättas enligt AMA AF samt RA och bifogas förfrågningsunderlaget i en så kallad AF-del.

Allmän material- och arbetsbeskrivning, AMA, är en serie av referensböcker som ges ut av AB Svensk Byggtjänst. Dessa kompletteras med RA, Råd och Anvisningar, och ger god hjälp vid upprättandet av förfrågningsunderlag och bygghandlingar för entreprenader.

AMA omfattar även texter för administrativa föreskrifter vid upphandling av anläggnings- bygg- och installationsentreprenader. AMA AF är gemensam för alla fackområden.

AMA är numera samordnat med de Allmänna bestämmelserna AB, ABT och ABK. Tillsammans med till exempel Bygghandlingar 90 och Svensk standard finns en grund med standardiserade metoder och avtalsvillkor som genom att åberopas i ett kontrakt blir gällande. Lagstiftning om entreprenadavtal har därför kunnat undvaras.

Källa: sv.wikipedia.org

De allmänna bestämmelserna (AB) är standardiserade villkor som gäller hela byggbranschen och som kan tillämpas i diverse avtal. I de allmänna bestämmelserna beskrivs lämpliga metoder och material för olika områden.

En utförligt och precist formulerad AF-del kan bespara beställaren stora summor pengar genom att man genom den kan undvika missförstånd och kontraktstvister.

Rambeskrivning för bygg, VVS och el

En annan viktig del i förfrågningsunderlaget är rambeskrivningarna. Dessa specificerar projektets syfte och uppbyggnad samt går in i detalj på hur de olika delarna av entreprenaden skall genomföras för att man ska nå de mål och klara de krav som beställaren satt upp. Normalt brukar rambeskrivningar upprättas för både bygg, el och VVS.

Offert

Efter att entreprenören fått ett förfrågningsunderlag från en bostadsrättsförening, en fastighetsägare eller en annan form av kund så skickar entreprenaden en offert som bland annat innehåller ett kostnadsförslag.

Givetvis är det bra att godkänna de mest prisvärda offerterna. Det går dock inte att dra ett likhetstecken mellan prisvärd och billig. Med tanke på att ett stambyte ska hålla i cirka 50 år så är det viktigt att man använder material och metoder av tillräckligt hög kvalitet för att det nya rörsystemet ska hålla för slitage och påfrestningar av olika slag under en sådan lång tid. Det brukar rekommenderas att man utvärderar offerterna tillsammans med en fastighetskonsult.