Val av stambytesmetod

Val av stambytestyp

Förutsättningar och resultat bör styra ditt val av stambytesmetod

Utifrån det beslutsunderlag som tagits fram genom en behovsanalys (se sidan Behovsanalys inför stambyten), kan beställaren bland annat bestämma vilken typ av stambyte som är lämpligt för att åtgärda eventuella problem. Valet av stambytesmetod beror ytterst på de existerande förutsättningarna och vad man vill uppnå med stambytet.

De mest betydelsefulla, rådande förutsättningarna är: 1) Status (vad är det för status på befintliga stammar?), 2) Fysiska begränsningar (är det köksstammar, badrumsstammar eller både och som ska bytas? Kan man komma åt alla stammar till rimlig kostnad? Hur stora är våtutrymmena där stambytet ska göras?), 3) Ekonomi (hur mycket får stambytet kosta?), 4) Tidsåtgång (hur lång tid får stambytet ta?), 5) Boende/verksamheter (hänsyn måste tas gentemot boende och verksamheter i de berörda husen.)

Det man oftast vill uppnå med ett stambyte är: 1) Åtgärda problem (åtgärda mer eller mindre akuta problem.), 2) Underhåll (underhålla befintliga stammar.), 3) Investering (utföra ett stambyte för att öka fastighetens värde, fastighetsskötarnas kunskap om fastigheten och/eller de boendes livskvalitet.), 4) Höja hyrorna (Genom stambyten ges fastighetsägare till hyresbostäder möjlighet att höja hyrorna till följd av den standardhöjning stambytet innebär.)

Läs mer om val av stambytesmetod på sidan Vilken stambytesmetod ska man välja?. På sidan Partiellt stambyte kan du även läsa varför partiella stambyten oftast inte är en bra lösning. Den största invändningen mot partiella stambyten kan vi nämna redan här: Det är sällan som man faktiskt kan spara pengar genom att undanta delar av fastigheten då den extra administration som detta ofta innebär äter upp den besparing tid och pengar som man försökt åstadkomma.