Vilken stambytesmetod ska man välja?

Stambytesmetod

Vad avgör vilken stambytesmetod du bör välja?

På denna sida beskriver vi valet av stambyte som ett resultat av de förutsättningar och intentioner som finns. Dessutom listar vi de olika stambytesmetoderna och radar upp nackdelar och fördelar med respektive metod, så att man kan angripa frågan från två olika håll, och förhoppningsvis få en bättre förståelse för de olika stambytesmetodernas brister och förtjänster.

Resultat och förutsättningar

Vilken typ av stambyte man ska utföra på en fastighet kokar alltid ner till vilka de rådande förutsättningarna är och vad man vill uppnå med stambytet. Det man framför allt måste ta hänsyn till vad gäller de rådande förutsättningarna är:

 • Status – vad är det för status på befintliga stammar?
 • Fysiska begränsningar – är det köksstammar eller badrumsstammar som ska bytas? Kan man komma åt alla stammar till rimlig kostnad? Hur stora är våtutrymmena där stambytet ska göras.
 • Ekonomi – hur mycket får stambytet kosta?
 • Tidsåtgång – hur lång tid får stambytet ta?
 • Boende/verksamheter – hänsyn måste tas gentemot boende och verksamheter i de berörda husen.

Det man vill uppnå med ett stambyte är oftast något av följande:

 • Åtgärda problem – åtgärda mer eller mindre akuta problem.
 • Underhåll – underhålla befintliga stammar.
 • Investering – utföra ett stambyte för att öka fastighetens värde, fastighetsskötarnas kunskap om fastigheten och/eller de boendes livskvalitet.
 • Höja hyrorna – Genom stambyten ges fastighetsägare till hyresbostäder möjlighet att höja hyrorna till följd av den standardhöjning stambytet innebär.

Se även sidan Varför ska man stambyta? där fördelar med stambyten granskas lite närmare.

Förutsättningar inför stambytet – Status

Om statusen på de befintliga stammarna, och våtrummen, generellt är bra men en mindre del av rören har haft problem kan det vara lägligt att använda relining för att åtgärda problemen. Detta då det skulle vara onödigt dyrt och tidskrävande att använda de andra metoderna.

Om, däremot, stammar och/eller våtrum visar fler och tydliga tecken på utmattning, eller den tekniska livstiden håller på att gå mot sitt slut är det dags att göra en större insats i form av ett traditionellt stambyte, ett kassettstambyte eller ett prefabstambyte.

Läs mer om stammars och våtrums livslängd på sidan När bör man stambyta?.

Förutsättningar infor stambytet – Fysiska begränsningar

Om det rör sig om byte av köksstammar är varken kassettstambyte eller prefabstambyte applicerbart utan det som i så fall måste göras är ett traditionellt stambyte. Rör det sig om mindre problem med stammarna så är även relining ett alternativ (se stycket Status, ovan).

Ibland är hus byggda så att det kan vara svårt att komma åt vissa rör eller stammar. (Det är särskilt vanligt i hus byggda före miljonprogrammet.) I dessa fall kan relining vara ett bra alternativ, eftersom metoden inte kräver att man kommer åt rören från utsidan. Då de andra formerna av stambyten generellt är att föredra på grund av längre hållbarhet med mera är det vanligt att man endast använder relining som ett komplement till de övriga typerna av stambyten, just för de svåråtkomliga rören (som t ex kan vara ingjutna i trappor, skyddsrum, källargolv eller liknande).

Förutsättningar infor stambytet – Ekonomi

Traditionella stambyten, kassettsambyten och prefabstambyten är investeringar som, på lite längre sikt, ger mervärde på många plan, inte minst det ekonomiska. Ändå kan det vara så att, till exempel, en bostadsrättsförening har ont om pengar. Om så är fallet och statusen på rören inte är alltför dålig kan relining vara en tillfällig lösning som ger bostadsrättsföringen några år till på sig att stärka sina finanser innan ett mer omfattande stambyte krävs.

Även om traditionella stambyten generellt är att rekommendera då stammar börjar ”ta slut” så ska man vara medveten om att det också är den dyraste formen av stambyte. Då kassettmetoden och, särskilt, prefabmetoden är billigare så kan de vara att föredra framför traditionella stambyten om även andra faktorer som till exempel tidsåtgången pekar åt samma håll.

Förutsättningar infor stambytet – Tidsåtgång

Störst och bäst – förutom att vara grundligast och dyrast så är traditionella stambyten också de mest tidskrävande. Ett traditionellt stambyte tar upp till tio veckor att utföra, per lägenhet. Här plockar kassettstambyten och prefabstambyten poäng gentemot traditionella stambyten då ett kassettstambyte endast tar cirka två veckor och ett prefabstambyte tar ungefär sju dagar. Att en relining tar cirka tre dagar är i sig inte ett skäl att välja den åtgärden, då relining inte är en permanent lösning.

Förutsättningar infor stambytet – Boende/verksamheter

Något som också påverkar valet av stambyte är den hänsyn som måste visas de som bor, bedriver verksamheter eller på annat sätt verkar i fastigheten i vilket ett stambyte ska ske.

För boende i en fastighet är det traditionella stambytet allra jobbigast då det under ganska lång tid lämnar de boende utan dusch och toalett samt är bullrigt och dammigt. Samtidigt är det den form av stambyte som de boende på längre sikt har mest nytta av, då det är den form av stambyte som höjer värdet på fastigheten, och de enskilda lägenheterna, mest. Dessutom får de boende oftast nya badrum i samband med traditionella stambyten.  Det får de förstås då man utför kassettstambyten och prefabstambyten också men både kassetterna, som installeras vid kassettstambyten, och de nya rummen i rummen, som installeras vid prefabstambyte, minskar badrummets storlek, och därmed också dess värde.

Frågan blir i slutänden hur mycket de som vistas i huset är villiga att stå ut med, vägt mot hur mycket de uppskattar slutresultatet.

Resultat av stambytet – Åtgärdade problem

Vid uppkomna problem, som måste åtgärdas bör man fråga sig hur allvarliga och frekventa dessa är. Mindre, enskilda läckor kan man till exempel åtgärda med relining. Allvarliga fuktskador och/eller frekvent förekommande läckor och stopp i avloppsrör är en indikation på att det är dags att utföra att traditionellt stambyte, ett kassettstambyte eller ett prefabstambyte.

Resultat av stambytet – Underhåll

Vid underhåll av rör brukar spolning och rensning av dessa samt relining, vid problem med läckor, räcka. Det viktiga är att man kontrollerar stammarna och tätskikten regelbundet samt har koll på livslängden på dessa, så att man vet när det börjar bli dags för ett stambyte. En rörinspektion, det vill säga filmning av insidan av rören och stammarna, ger en bra och snabb information om det befintliga skicket.

Resultat av stambytet – Investering

Om syftet med ett stambyte är att höja värdet på fastigheten och de tillhörande lägenheterna så är ett traditionellt stambyte att föredra. Kassettstambyten och prefabstambyten höjer förstås också värdet på fastigheten men det faktum att badrummen förlorar yta vi dessa ingrepp gör att värdehöjningen, totalt, inte blir lika stor som vid traditionella stambyten, trots den lägre initiala insatsen.

Fördelar och nackdelar

Nedan belyses de olika stambytesmetodernas fördelar och nackdelar.

Fördelar med traditionella stambyten

 • Trygghet – Det traditionella stambytet är en välbeprövad metod som man vet fungerar.
 • Grundlighet – Vid ett traditionellt stambyte byter man både stammar och tätskikt (en stor del av läckagen kommer från tätskikt).
 • Övrig renovering – Då man gör ett så pass grundligt ingrepp som ett traditionellt stambyte har man ett utmärkt tillfälle att göra andra omfattande renoveringar samtidigt, som till exempel elstigarbyte.
 • Värdehöjning – Värdet på fastigheten höjs mer efter ett traditionellt stambyte än efter någon annan typ av stambyte.
 • Nya våtrum – Då man ändå river ut de gamla våtrummen är det lämpligt att renovera upp dessa samtidigt.
 • Köksstambyte – Det traditionella stambytet är det enda riktiga stambytet som är applicerbart på kök.

Nackdelar med traditionella stambyten

 • Lång tid – Ett traditionellt stambyte tar upp till tio veckor per lägenhet och lämnar boende och andra utan fungerande vatten och avlopp under relativt långa perioder.
 • Buller och damm – Ett traditionellt stambyte är bullrigt och dammigt.
 • Mycket avfall – Ett traditionellt alstrar mycket avfall, vilket inte är bra för miljön.

Fördelar med kassettstambyten

 • Trygghet – Då kassettstambytet i princip är detsamma som ett traditionellt stambyte vet man att även denna metod, med största sannolikhet fungerar bra.
 • Grundlighet – Vid ett kassettstambyte byter man både stammar och tätskikt (en stor del av läckagen kommer från tätskikt).
 • Övrig renovering – Då man gör ett så pass grundligt ingrepp som ett kassettstambyte har man ett utmärkt tillfälle att göra andra omfattande renoveringar samtidigt, som till exempel elstigarbyte.
 • Värdehöjning – Värdet på fastigheten höjs efter ett kassettstambyte, men inte lika mycket som efter ett traditionellt stambyte.
 • Nya badrum – Då man ändå river ut de gamla badrummen vid ett kassettstambyte är det lämpligt att renovera upp dessa samtidigt. Det nya badrummet kommer förses med en kassett.
 • Allt på ett ställe – Vid kassettstambyten placeras alla installationer i en våtrumskassett, vilket gör det lättare att kontrollera stammar och upptäcka eventuella framtida fuktskador.
 • Ganska kort tid – De prefabricerade kassetterna gör att processen endast tar cirka två veckor per lägenhet, vilket är betydligt snabbare än ett traditionellt stambyte.

Nackdelar med kassettstambyten

 • Mindre badrumsyta – Våtrumskasseten tar en del av boendeytan och gör badrummet mindre.
 • Hål i bjälklaget – För att installera våtrumskasseten måste man ta hål i bjälklaget.
 • Buller och damm – Då man river badrummen bullrar och dammar det.
 • Mycket avfall – Ett kassettstambyte alstrar mycket avfall, vilket inte är bra för miljön.
 • Inte kök – Kassettstambyten kan inte utföras på kök.
 • Färre valmöjligheter – De prefabricerade kassetterna ger mindre utrymme för valmöjligheter i samband med badrumsrenoveringar.

Fördelar med prefabstambyten

 • Värdehöjning – Värdet på fastigheten höjs efter ett prefabstambyte, men inte lika mycket som efter ett traditionellt stambyte.
 • Nya badrum – Vid prefabstambyten får man ett helt nytt rum i form av den nya rum-modulen som förses med nya ytskikt och ny armatur (kranar, vitvaror, kakel med mera).
 • Kort tid – De prefabricerade rum-modulerna gör att processen endast tar cirka sju dagar per lägenhet och därmed är betydligt snabbare än det traditionella stambytet.
 • Lite avfall – Då det ursprungliga badrummet nästan lämnas intakt vid ett prefabstambyte skapas det inte särskilt mycket avfall, vilket är bra för miljön.

Nackdelar med prefabstambyten

 • Mindre badrumsyta – Rum-modulen som placeras inne i det redan befintliga badrummet tar en del av boendeytan och gör badrummet mindre.
 • Inte kök – Prefabstambyten kan inte utföras på kök.
 • Otrygghet? – Vid prefabstambyten byter man inte ut gamla tätskikt utan bygger över dem. Kritiker menar att detta skapar risk för dolda fuktskador. Prefabstambyten är dessutom en relativt ny metod och alla implikationer av den kanske ännu inte är kända.

Fördelar med relining/rörinfodring

 • Kort tid – En relining tar ofta inte mer tre dagar.
 • Lite avfall – Väldigt lite avfall skapas i samband med relining.
 • Flexibelt – Genom relining kan man komma åt rör som är svåra att komma åt med andra stambytesmetoder.

Nackdelar med relining/rörinfodring

 • Obeständigt – Relining är ingen permanent lösning då stammar och rör måste bytas ut förr eller senare.
 • Inte tätskikt – Vid relining gör man ingenting åt tätskikt, vilket lämnar en stor del av fuktrisken oförändrad.
 • Otrygghet? – Kritiker menar att om plasten som används vid relining inte härdar ordentligt kan gifter från den applicerade plasten läcka ut i vattnet.