Varför ska man stambyta?

Varför ska man stambyta?

Det finns många bra anledningar till stambyten

Ett stambyte kan genomföras av flera olika anledningar. Det vara ett sätt att åtgärda mer eller mindre akuta problem, till exempel läckor eller skenande driftskostnader. Men oftare rör det sig om mer långsiktig ekonomisk nytta, för fastighetsägaren, fastighetsförvaltaren och den enskilde lägenhetsägaren, då man genom stambytet höjer värdet på både lägenheterna och fastigheten i sin helhet.  Dessutom ger ett stambyte normalt bättre kontroll över fastigheten och dess rörsystem. Sist men inte minst skapar ett stambyte en ökad levnadsstandard för de boende, med nya, fräscha badrum och garanterat god kvalitet på kranvattnet.

Akuta orsaker och driftskostnader

Stopp i avloppen, läckor och fuktskador kan bli mycket kostsamma och dåligt underhållna stammar kan i längden leda till ohållbart höga drifts- och underhållskostnader. Även om man underhåller stammar med punktinsatser kommer man till slut komma till en punkt då ett komplett stambyte är oundvikligt.

Alla stammar, och tätskikt i våtutrymmen, har en begränsad livslängd, oavsett vilken typ och kvalitet det rör sig om. Denna livslängd brukar variera mellan 30 och 60 år. När denna livslängd börjar gå mot sitt slut kommer stammar och tätskikt gå sönder allt oftare och med allt allvarligare konsekvenser.

Detta medför förstås en allt större ekonomisk belastning med drifts- och underhållskostnader som kan öka exponentiellt med tiden i slutet av stammarnas livslängd. Nya stammar och tätskikt är inte bara mer effektiva, utan olycksfrekvensen – jämfört med slitna stammar – är dessutom kraftigt reducerad, vilket leder till betydligt lägre drifts- och underhållskostnader. Optimalt sker utförd stambytet innan driftskostnaderna börjar rusa i höjden

Några anledningar till att stammar slits är att korrosion och avlagringar som bildas då vatten och avfall spolas genom rören, vilket kan leda till stopp. Dessa stopp går ofta inte att få bort på annat sätt än med högvattenstryck och eller renskabel, vilket sliter rören inifrån. Fysisk åverkan på rören kan även komma utifrån, till exempel vid slarvigt utförda renoveringar. Detta, och andra orsaker, leder sammantaget till att det förr eller senare går hål i stammarna

Om du märker att det i en fastighet som du ansvarar för allt oftare uppstår läckage, fuktskador och eller stopp i avloppen, kontakta oss på Frakka för konsultation på 08-22 33 90 eller via vår kontaktsida.

Ett stambyte är en investering

Förutom att man minskar reparations- och driftskostnader och energiförbrukning så leder stambyten även till andra ekonomiska fördelar.

Värdet på såväl berörda lägenheter som fastigheten i sin helhet ökar efter ett stambyte, vilket är till glädje för både fastighetsägaren och enskilda bostadsrättsinnehavare, då de till exempel belånar eller säljer sina lägenheter. Detta blir tydligt, inte minst, genom att fastigheten och dess lägenheter blir mer attraktiva på bostadsmarknaden.

Om det rör sig om ett hyreshus kan ett stambyte medföra att Hyresgästföreningen accepterar hyreshöjningar på grund av den högre standarden i fastigheten. Att kunna ta ut högre hyror innebär att man både kan finansiera stambytet och långsiktigt få in mer pengar till framtida fastighetsåtgärder.

Stambyten ger fastighetsförvaltaren kontroll

Ett traditionellt stambyte medför per automatik att kännedomen om de stambytta fastigheterna ökar. Särskilt i äldre hus är ritningar över stammar och rörsystem ofta mycket bristfälliga. Då ett stambyte genomförs måste ritningar över de nya rören upprättas, vilket leder till att man efter det utförda stambytet kommer ha kompletta ritningar över husets rörsystem, något som är praktiskt vid de flesta former av framtida ingrepp i huset.

I och med ett stambyte skapas det, dessutom, på ett naturligt sätt en relation mellan entreprenören som utför stambytet och fastighetsförvaltaren. Denna relation är värdefull för fastighetsförvaltare då det ger denne någonstans att vända sig till med frågor om våtrum och stammar i fastigheten.

Stambyten höjer de boendes livskvalitet

Förutom att, långsiktigt, spara och generera pengar samt ge bättre kännedom om berörda fastigheter, höjer stambyten även livskvaliteten hos de boende.

I samband med stambyten får de boende ofta får nya, fräscha badrum. Kanske väljer man att köpa till komfortbringande detaljer som värmegolv, spotlights och handdukstork med mera i samband med stambytet. Fördelarna med ett nytt badrum är inte bara att lägenheten ökar i värde. Man ska inte underskatta betydelsen av att varje dag kunna göra sin morgontoalett i ett badrum man trivs i och på så sätt komma i rätt stämning inför vardagens utmaningar.

En annan fördel de boende kan ha av ett stambyte, särskilt om stammarna innan stambytet var i dåligt skick, är tryggheten i att dricksvattnet garanterat håller hög standard, något som kan lugna samvetet hos oroliga småbarnsföräldrar.

Något som många kanske tar för givet, men som ändå är väl värt att nämna då man diskuterar livskvalitet är den oro man som boende kan känna för läckor, fuktskador, mögelbildningar och stopp i avlopp. I en nyligen stambytt fastighet slipper de boende orosmoment av detta slag.