Luftkvalitetsmätning

Luftkvalitetsmätning

Luftkvalitetsmätning ger en bra fingervisning på hur din inomhusmiljö är

Syftet med att göra en luftmätning är dels att kontrollera om dina lokaler har ett bra inomhusklimat som en del av en egenkontroll, men kan dessutom vara ett bra hjälpmedel för att finna ohälsa och utreda när det finns sjukdomstillstånd.

Symptom vid dålig inomhusmiljö är en känsla av torr luft, irriterade ögon, torra slemhinnor, huvudvärk, trötthet och koncentrationssvårigheter.

De flesta vet hur känslan är i ett konferensrum efter 30 minuter, där man tycker att luften har tagit slut. Är det verkligen så att luften tagit slut? Luften är inte slut men däremot är luften förmodligen kraftigt förorenad på grund av de aktiviteter som pågår i konferensrummet; pappershantering, skriva och sudda, touchpennor och användning av datorer mm. Föroreningar kommer även från lokalens inredning och byggnadsmaterial.

Vi människor producerar också luftföroreningar genom att bara vara. Andningen förbrukar syre och släpper ut koldioxid. Vi avdunstar fukt genom utandning och kroppsyta.

Finns det ekonomiska fördelar med att göra en luftkvalitetsmätning?

Ett väl balanserat ventilationssystem och ett bra inomhusklimat skapar förutsättningar för välmående och trivsel. Detta kan bidra till högre arbetseffektivitet hos individerna i byggnaden.

En dålig inomhusmiljö till följd av problem med inomhusluften kan inte bara leda till hälsoproblem hos arbetstagarna eller boende, utan också till sämre produktivitet som ger ekonomiska förluster.

Kvaliteten på den luft som vi andas in är av stor betydelse för vår hälsa och därför är det viktigt att se till att vi lever och verkar i friska hus med bra ventilation.

Göra en luftkvalitetsmätning i din fastighet som ett första steg till bättre inomhusmiljö

Vi på Frakka AB arbetar med luftmätning för att säkerställa en god inomhusmiljö.

Vi mäter inte bara luftflöde i ventilationen utan även koldioxidhalt, luftfuktighet, kemikaliesammansättningar, mögeltest, asbest och radon. Frakka AB gör även smutskontroller i ventilationskanaler och på utsatta ställen. Vi kontrollerar kända riskställen i ventilationen och kan ge dig goda råd och tips om något visar sig vara fel.

Om du upplever att luften är dålig ska du ta det på allvar och åtgärda problemet. Vi kan hjälpa dig med utredningar och hjälpmedel. Vi saluför bl. a. filter och luftrenare från det internationellt välkända schweiziska företaget IQ Air.

Arbetsgivaren har alltid ansvaret – Lagar och regler

Arbetsgivaren bär alltid ansvaret för den personal som arbetar i företagets lokaler. Arbetsgivaren kan aldrig skylla på fastighetsägaren eller förvaltaren. Däremot kan arbetsgivaren alltid påtala brister för fastighetsägaren och kräva att dessa åtgärdas.

Ansvaret regleras av Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten. Det finns vissa regler och gränsvärden i Arbetsmiljöverkets föreskrifter hur förorenad luften kan vara på olika arbetsplatser. Dessa gränsvärden är angivna med maxnivåer med olika mätintervaller. För specifik information se: www.av.se

För inneluft på kontor finns i praktiken bara gränsvärden för luftomsättning och koldioxidhalter.

Vi på Frakka AB hjälper till att ta fram underlag och rapporter för att påvisa om det finns brister i inomhusmiljön.