Ett allt mer hållbart Sverige

Hållbart

Sedan en tid tillbaka har hållbarhet varit i ropet inom bygg- och fastighetsbranschen. Detta är något vi på Frakka är glada över och vi har tidigare skrivit en del artiklar om hållbarhet, bland annat https://frakka.se/gifthantering-samband-med-atervinning-av-byggavfall, https://frakka.se/fortsatta-studier-om-byggnaders-miljopaverkan och https://frakka.se/antalet-hallbara-byggprojekt-okar. Det som händer för närvarande på hållbarhetsfronten inom den svenska byggbranschen är att Boverkets byggregler inom kort kommer att uppdateras med nya krav på nära-nollenergibyggnader, att Gröna städer håller på att bilda hållbarhetskommission samt att forskningsinstitutet RISE utför en komplett studie över energihanteringen i byggnader med solceller.

Boverkets nya krav på nära-nollenergibyggnader

Enligt EU-direktivet om byggnaders prestanda, som antogs 2010, ska alla nya byggnader inom EU vara nära-nollenergibyggnader senast 2020. I december 2016 beslutade regeringen om vad som ska räknas som NNE-byggnader, vilka krav som ska gälla för dessa byggnaderna samt hur energiprestanda ska beräknas. I januari i år presenterade slutligen Boverket de nya föreskrifter som ska återspegla regeringens beslut, i Boverkets byggregler, BBR.

De nya föreskrifterna innebär att:

  • Systemgränsen ändras till primärenergi och att energiprestanda kommer att anges i primärenergital (EPpet).
  • Elvärmda byggnader tas bort som kategori i och med att den högre primärenergifaktorn för el resulterar i samma uppdelning som tidigare i elvärmda och icke-elvärmda byggnader.
  • Specifik energianvändning byts ut mot primärenergital och primärenergifaktorer införs för el, fjärrvärme, fjärrkyla, biobränsle, olja och gas.
  • Geografiska justeringsfaktorer på kommunnivå ersätter de fyra klimatzoner som råder nu.

En del kritik har framförts mot de nya föreskrifterna. Maria Brogren, som tills nyligen var energi- och miljöchef på Sveriges Byggindustrier, är till exempel kritisk mot fokuseringen på primärenergitalen. Hon menar att mätandet genom primärenergital riskerar att ta fokus från att hus byggs väl och är energisnåla oavsett energival. Hon menar även att detta tillvägagångssätt kommer att försvåra för köpare att bedöma hur energisnåla byggnader faktiskt är.

Även Sveriges Centrum för Nollenergihus och Energieffektiviseringsföretagen (EEF) är kritiska till Boverkets förslag om primärenergi då man menar att det inte är teknikneutralt samt skapar ett visst godtycke.

Från TMF framförs kritiken att både boende- och produktionskostnaderna kommer stiga orimligt mycket på grund av de nya föreskrifterna.

Hållbarhetskommission genom Gröna Städer

I syfta att granska hur den offentliga sektorn arbetar med hållbarhetsfrågor bildar Gröna städer en hållbarhetskommission.

Kommissionen består av representanter från näringslivet, intresseorganisationer och myndigheter såväl som politiker på riks-, regional- och lokalplanet.

Det man framför allt kommer att fokusera på är hur regeringen styr hållbarhetsarbetet i landet via länsstyrelserna samt hur kommuner följer upp detsamma.

Kommissionen beräknas släppa sin första rapport under början av 2018.

Helhetsstudie av energihanteringen i byggnader med solceller

Forskningsinstitutet RISE tar ett helhetsgrepp om elförsörjning i byggnader med installerade solceller i forskningsprojektet ”Från solel till användare med minsta möjliga förlust – en fullskaledemonstration”.

Projektet kommer att pågå i fyra år och går ut på att studera en enskild byggnad med komplett elsystem (solel, batterilager, laststyrning, likströmsnät och likströmslaster) installerat. Dessutom kommer hushålls- och installationstekniska produkter och system som är anpassade för likströmsdrift att utvecklas under tiden.

Ansvarsfriskrivning

Observera att det som står i denna artikel endast gäller det datum då artikeln publicerades. Frakka avsäger sig allt ansvar för eventuella ändringar av prisuppgifter och annan information som inträffar efter att denna artikel publicerats.

Källor

gronastader.se
fastighetstidningen.se
hallbartbyggande.com/kraven-for-nne-byggnader-en-het-fraga-for-branschen
hallbartbyggande.com/har-tas-helhetsgrepp-pa-solceller-batterilager-och-intern-likstromsforsorjning
frakka.se/gifthantering-samband-med-atervinning-av-byggavfall
frakka.se/fortsatta-studier-om-byggnaders-miljopaverkan
frakka.se/antalet-hallbara-byggprojekt-okar

Ansvarsfriskrivning

Informationen på våra nyhetssidor gällde då nyheterna publicerades. Prisuppgifter, uppgifter om tjänster med mera kan sedan dess ha ändrats. Finn aktuell information på övriga delar av frakka.se. Kontakta oss på Frakka om någonting är oklart.