Är EU:s lagstiftning runt byggprodukters miljöpåverkan för tandlös?

EU:s lagstiftning runt byggprodukters miljöpåverkan är alltför vag och utvecklas för långsamt anser flera organisationer och företag i Sverige. Detta har bland annat lett till att Riksbyggen, SABO, HSB, Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sveriges Byggindustrier har författat ett gemensamt positionspapper i vilket det står att Europakommissionen bör kräva mer information om byggprodukters miljöpåverkan och kemiska innehåll. Olika verktyg för bedömning av produkter och material har dessutom tagits fram frivilligt av olika branschaktörer.

Även om Europakommissionen för närvarande uppdaterar byggproduktförordningen, som reglerar märkning och innehållsdeklarationer av byggprodukter och som intimt hänger samman med kemikalielagstiftningen, så verkar det fortfarande inte som att cancerogena, mutagena och hormonstörande ämnen kommer att förbjudas den närmsta tiden.

Dessutom menar de organisationer som nu, på eget initiativ, söker strama upp branschen ur miljösynpunkt att Europakommissionen även bör ställa högre krav på information om produkters klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv, inkluderat hur återvinning av produkterna kan ske.

Den bristfälliga EU-lagstiftningen för regleringen av byggprodukters innehåll har medfört att flera oseriösa aktorer och hälsovådliga produkter har kunnat ta sig in på marknaden. Detta har i sin tur lett till att man i flera medlemsländer, bland annat i Sverige, har satt upp nationella system för att skydda de inhemska marknaderna, vilket skapar hinder för den internationella handeln.

Källor

www.byggnyheter.se

fastighetstidningen.se