Gifthantering i samband med återvinning av byggavfall

Återvinning av byggavfall

Inom byggbranschen försöker man på så gått som alla fronter skapa cirkulära system, genom vilka samtligt byggmaterial idealt ska kunna återanvändas (se till exempel vår artikel Hållbar inredning). I en ny studie granskar man, med anledning av detta, riskerna med att farliga ämnen och att de återanvänds.

Avfall Sverige har, tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet, tagit fram en ny forskningsrapport i vilken ett antal kemikalier som igår i diverse produkter behandlas, till exempel mjukgöringsmedel i Polyvinylklorid (PVC) och freoner i byggisolering. Det man framför allt försökt ta reda på är vart de tar vägen när de återanvänds. Målet är att hitta lämpliga sätt genom vilka dessa ämnen kan lyftas ut ur kretsloppet.

Särskilt stor risk är det att det finns giftiga ämnen i byggavfall av äldre byggnader och produkter, då dessa kan ha tillkommit i tider då man inte hade lika god kännedom, om giftiga ämnen, som vi har idag. Produkter som för flera decennier sedan ansågs vara giftfria har visat sig innehålla ämnen som vi idag vet har olika negativa effekter på levande organismer.

Elin Belleza, avfalls- och kemikalieexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet, betonar vikten av att de som beställer eller utför rivningar verkligen ser till att de giftiga materialen går till destruktion och inte recirkuleras. Här har även tillsynsmyndigheterna ett stort ansvar och måste se till att regler efterföljs samt att informera om vilka lagar som gäller, menar hon.

Källor och länkar

Hållbart Byggande

Avfall Sverige

IVL Svenska Miljöinstitutet

Artikel om hållbar inredning