Vanliga frågor – Rörspolning

Varför utför man rörspolning och rörrensning?

Rör och stammar (vertikala rör i fastigheten) bör spolas/rensas regelbundet, som en del av underhållsarbetet för att hålla dem i gott skick. I stammar och rör som tillåts slamma igen kan det bli stopp, vilket kan orsaka kostsamma läckage och vattenskador.

Hur går rörspolning respektive rörrensning till?

Då man utför en rörspolning så spolar man stammar och rör invändigt med kallt vatten under högt tryck.

Om avlagringarna (som kan vara allt från slam och korrosion till föremål som hamnat i rören) sitter så hårt att det inte går att spola bort dem så får man utföra en så kallad mekanisk rensning. Det innebär att man fräser eller slår bort avlagringarna inifrån med hjälp av skärhuvuden och renskedjor. Ofta börjar man med att försöka spola rent rören och rensar sedan endast ifall det visat sig att alla stopp och avlagringar inte kunde spolas bort.

Normalt börjar man med att spola/rensa rören i källaren som leder ut mot gatan, eftersom de värsta avlagringarna oftast har samlats där. Det händer ofta att man får köra flera gånger med rensslangen för att få bort alla avlagringar.

När rören i källaren är helt rensade och renspolade så rensar/spolar man rören i lägenheterna och fastighetens övriga utrymmen. Normalt börjar man med att spola rören i de undre våningarna och arbetar sig sedan uppåt.

Hur ofta bör rör och stammar spolas/rensas?

Stamspolning/rensning bör utföras var 3–5 år på samtliga stammar och rör i en fastighet. Detta för att säkerställa att inga beläggningar hinner växa så att stopp bildas i rörsystemet. Ett tydligt tecken på att det är dags att rensa/spola rören är att vattnet inte rinner undan effektivt, eller ”studsar tillbaka” i dusch, handfat, toalett eller andra ingångar till rörsystemet.

Stopp i avlopps- och vattenledningar kan orsaka allvarliga och mycket kostsamma fuktskador.  Att i förebyggande syfte spola rören regelbundet var 3–5 år är därför att rekommendera.

Behöver man städa före eller efter rörspolning/rörrensning?

Då man monterar bort vattenlås, i samband med rörspolning/rörrensning, så kan det bli lite spill. Det brukar dock inte röra sig om några större vattenmängder utan det brukar gå snabbt att torka upp spillet. Däremot så måste man, som ansvarig för de utrymmen där hantverkarna ska arbeta, se till att det inte står någonting i vägen, särskilt inte några ömtåliga och/eller värdefulla saker. Utrymmen under handfat och diskbänkar måste till exempel tömmas så att hantverkarna kommer åt med spolslangar och andra verktyg.

Kan jag bestämma exakt tidpunkt då rören i just min lägenhet ska spolas och/eller rensas?

I och med att det normalt är många lägenheter och utrymmen som rörspolas/rörrensas vid samma tillfälle så går det oftast inte att bestämma specifika tider för enskilda lägenheter. Hantverkarna får helt enkelt lov att beta av utrymmena ett efter ett. Detta medför att hantverkarna normalt måste ha tillgång till alla utrymmen från vilka de ska utföra rörspolningen/rörrensningen. Det man som boende kan använda som en väldigt grov tidsangivelse är att hantverkarna normalt börjar i botten av fastigheter och arbetar sig uppåt. Det kan dock hända att de av olika själv (till exempel på grund av stopp i rören) måste använda oväntade turordningar.

Vad kostar rörspolningar och rörrensningar?

Det är svårt att uppge exakta priser på rörspolningar/rörrensningar i och med att det är så många olika parametrar att ta hänsyn till: Hur stor är fastigheten? Hur många lägenheter rör det sig om? Vad är statusen på rörsystemet? Och så vidare… Dessutom tar olika entreprenörer olika mycket betalt. Kontakta oss på Frakka för mer information: 08-22 33 90, info@frakka.se.