Ökat träbyggande ett måste

Träbyggande

Vi har skrivit många artiklar om träbyggande och om träets fördelar ur miljöperspektiv samt träets duglighet som byggnadsmaterial. Just detta vill Susanne Rudenstam & Anders Josephsson från Sveriges Träbyggnadskansli belysa ytterligare i sin artikel ”Ge klimatarbetet en kickstart med modernt träbyggande”.

Susanne och Anders skriver i sin artikel att användandet av trä som byggmaterial till framför allt flerbostadshus ökar i hela världen, vilket är positivt eftersom bostadsbyggandet i sig självt också ökar i takt med den stigande befolkningsökningen och vi måste hitta hållbara lösningar för att klara framtida klimatproblem.

Det Susanne och Anders särskilt lägger fokus på i sin artikel är, förutom det faktum att träbyggandet ökar i hela världen, är vilka fördelar trä har som byggmaterial. Det man pekar på är följande:

 • Lägre koldioxidutsläpp vid tillverkning
 • Trä binder koldioxid (den så kallade kolsänkan)
 • Trä är ett lätt men samtidigt starkt material
 • Detta gör att byggtider blir kortare då man kan prefabricera i större utsträckning
 • Det i sin tur gör att träbyggen har potential att störa omgivningen i mindre utsträckning.
 • Sverige är till 70 procent täckt av skog och vi har, enligt Susanne och Anders, aldrig haft så stor skogsresurs som nu, tack vare det långsiktiga skogsbruket.

Samtidigt får konsumenten inte någon information om vilken miljöpåverkan bostadens byggnadsprocess haft utan så gott som all fokus ligger på den energi som bostaden antas förbruka när den bebos. Detta trots att byggprocessen står för 80 procent av byggnaders klimatpåverkan.

Med byggprocessen menar Susanne och Anders

 • Materialutvinning
 • Materialtillverkning
 • Transporter
 • Produktionen på arbetsplatsen
 • Spill.

Källor och relateriade artiklar

www.byggvarlden.se
Artikel om alternativa byggmaterial
Artikel om limträ

Ansvarsfriskrivning

Informationen på våra nyhetssidor gällde då nyheterna publicerades. Prisuppgifter, uppgifter om tjänster med mera kan sedan dess ha ändrats. Finn aktuell information på övriga delar av frakka.se. Kontakta oss på Frakka om någonting är oklart.