Trä eller betong?

Trä - betong

För några år sedan var motståendet mot trä inom byggbranschen ganska utbredd. Detta motstånd verkar vara borta nu. Allt fler hus byggs i trä och forskningen om trä ökar. Samtidigt har betongindustrin försökt ändra sina tillverkningsprocesser för att framställa mer miljömässigt hållbar betong. Frågan om trä eller betong är det mest miljövänliga materialet har blivit föremål för granskning i ett forskningsprojekt som utförs av SBUF.

I det forskningsprojekt som SBUF genomför, i samarbete med Sveriges Byggindustrier, KTH, Svenska Miljöinstitutet, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin och en stor del av svenska byggindustrin, ställs trä mot betong och det man mäter är respektive materials klimatpåverkan.  Under testet mäter man och jämför miljöpåverkan, under hela livscykeln, för följande stommar: massivt trä, volymelement av trä, miljövänlig betong, prefabricerad stomme av betong och lätta ytterväggar av stål.

Hittills har man hunnit undersöka miljöpåverkan under byggprocessen, det vill säga den del av livscykeln då cirka 70 % av koldioxidutsläppen sker. Resultaten pekar på att trähusen har mindre negativ miljöpåverkan under byggfasen. Fler analyser kommer dock göras innan slutrapporten för hela projektet presenteras 2018.

Trots att betongindustrin den senaste tiden arbetat hårt för att komma närmare trätillverkningen i hållbarhetshänseende så ökar träbyggandet fortfarande i Sverige och i världen och fler och fler sätter upp miljömål i vilket ökat träbyggande ingår som en viktig del. Nu senast har Växjö kommun satt upp som mål att minst hälften av alla byggnader som kommunen bygger ska vara i trä år 2020. Man menar dock att träet inte kommer att ersätta betongen helt utan att grundstommar och andra anläggningsdelar fortfarande kommer att tillverkas i betong.

Det är inte bara träbyggandet i sig som ökar. Det forskas också mera om träbyggande. Till exempel så pågår det ett nytt projekt vid Linnéuniversitetet i vilket man försöker förbättra beräknings- och designprocedurer för större trähus. Detta gör man genom att bygga och studera modeller av prefabricerade trä-moduler. Den metod man använder kallas ”den finita element-metoden”, genom vilken det går att analysera mycket komplexa tekniska problem med hjälp av datorer. På detta sätt är det meningen att man ska ta fram säkrare trämoduler för flerbostadshus.

Källor

byggindustrin.se
www.byggvarlden.se
hallbartbyggande.com

Ansvarsfriskrivning

Informationen på våra nyhetssidor gällde då nyheterna publicerades. Prisuppgifter, uppgifter om tjänster med mera kan sedan dess ha ändrats. Finn aktuell information på övriga delar av frakka.se. Kontakta oss på Frakka om någonting är oklart.