Boverkets byggbehovsprognos uppdaterad

Byggbehovsprognos

Enligt Boverkets nya byggbehovsprognos kommer man behöva bygga minst 710 000 nya bostäder under de tio närmaste åren för att möte befolkningstillväxen. Det motsvarar ett nytt Uppsala varje år och ett nytt Stockholm till 2025. Så mycket bostäder har man inte byggt sedan miljonprogrammet.

Anledningen till att Boverket har uppdaterat sin byggbehovsprognos är dels att SCB publicerat en ny befolkningsprognos, enligt vilken befolkningsökningen skrivits upp till 1,2 miljoner de närmaste tio åren, dels att byggandet, trots att det ökat, fortfarande inte hållit tillräckligt hög hastighet för att matcha befolkningsökningen.Den nya byggbehovsprognosen är värd 10 000 fler bostäder än den förra. Av de 710 000 nya bostäderna som beräknas behövas inom tio år bedöms mer än hälften behöva byggas (440 000) behövas redan 2020. Det betyder att 88 000 nya bostäder (vilket motsvarar dagens Uppsala) måste byggas om året.Förutom den stora utmaningen med att klara av den höga byggtakten pekar Boverket ut ytterligare problem som måste redas ut. Bland dessa märks särskilt behovet av att bygga bostäder som passar de ekonomiskt svagare grupperna samt den allt äldre befolkningen. (Befolkningsökningen förväntas ske i alla åldersgrupper.) Dessutom kommer det ökade byggandet ställa större krav på utökad infrastruktur.

Om Boverket

”Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering.”

Källor

www.boverket.se
fastighetstidningen.se
byggindustrin.se
www.byggvarlden.se

Ansvarsfriskrivning

Informationen på våra nyhetssidor gällde då nyheterna publicerades. Prisuppgifter, uppgifter om tjänster med mera kan sedan dess ha ändrats. Finn aktuell information på övriga delar av frakka.se. Kontakta oss på Frakka om någonting är oklart.