Varför ska jag anlita Frakka inför, under och efter stambytet?

Stambytet - grått och vitt badrum
Nyrenoverat badrum efter det utförda stambytet

Varför ska man anlita en fastighetskonsult inför stambytet

Om du har läst sidorna om stambyten så vet du att det inför och under stamrenoveringen finns en uppsjö av frågor som man, som beställare, måste ha svar på. Det kan spara mycket tid och pengar att ha en oberoende och erfaren fastighetskonsult som kan hjälpa dig att svara på alla dessa frågor, även sådana du kanske inte kände till. Fastighetskonsulter kan även ta fram underlag för de beslut som beställaren själv måste ta. På så vis får beställaren tid att koncentrera sig på att fatta viktiga beslut i stället bli överöst med detaljer. Läs mer om fördelarna med att anlita fastighetskonsulter på sidan Fördelar med att anlita en fastighetskonsult vid stambyte.

Efter att du läst ovanstående sida kommer det förhoppningsvis vara uppenbart varför ni som styrelse för en bostadsrättsförening, fastighetsägare eller på annat sätt ansvariga för fastigheter bör anlita en fastighetskonsult i samband med stamrenoveringen. Frågan kvarstår varför ni ska anlita just Frakka. Nedan beskriver vi vårt arbetssätt och hur vi kan hjälpa just dig.

Fast arvode men flexibla metoder

Vi på Frakka erbjuder våra kunder fast arvode för våra tjänster. Då vi är ett konsultföretag kan vi samtidigt vara flexibla och erbjuda skräddarsydda (punkt)insatser, stora som små. Detta då vi inte har några stora kostnader som styr vårt arbetssätt in i bestämda fåror.

Oberoende konsulter

Att som beställare förlita sig helt på att en entreprenör lämnar information och tar beslut som alltid gagnar beställaren är att ta en risk. Även om de flesta entreprenörer är hederliga så är situationen vid ett stambyte av naturen sådan att man som entreprenör och beställare blir motparter på varsin sida om ett avtal.

Frakka är ett helt oberoende konsultföretag som, med många år inom branschen, vet vad som är orimligt, skäligt och förtjänstfullt i alla delar av stambytesprojekt, inklusive prissättningen. Att anlita Frakka före och under en stamrenovering är med andra ord ett klokt sätt att försäkra sig om att man kommer få bra priser, avtal och utförande från entreprenörer. Vikten av att slippa överpriser, snåriga avtal och utdragna avtalstvister ska inte underskattas!

Lång branscherfarenhet och utvecklat kontaktnät

Vår långa branscherfarenhet och vårt utbredda kontaktnät gör att vi snabbt kan utreda vilka åtgärder som behöver vidtas när olika typer av problem uppstår i fastigheter, samt vilka entreprenörer som skulle kunna utföra dessa åtgärder till ett bra pris. Att komma med kreativa lösningar vid ovanliga problem kräver att man känner utbudet av entreprenörstjänster, såväl som regelverk, väl.

Under pågående projekt är erfarenhet också mycket värt då det gör att man vet vad för risker som finns under olika moment och snabbt kan sätta in motåtgärder om något problem skulle uppstå.

Vikten av att ha erfarenhet av kontrakt och avtal ska inte heller underskattas. Många misstag och fallgropar kan undvikas om känner till riskerna med olika typer av avtal.

Långsiktighet och helhetsperspektiv

Trots vår möjlighet till flexibilitet och punktinsatser så tar vi på Frakka gärna ett helhetsgrepp om stambytesprojekt, från början till slut, så att du som kund inte behöver ha kontakt med någon annan part än oss. Detta är något som många kunder uppskattar då det förenklar deras arbete betydligt och ger dem den tid de behöver till att fatta viktiga beslut, i stället för att begravas i detaljer.

Genom att hålla en genomgående hög kvalitet och utveckla och anpassa våra tjänster (se nästa stycke) så försöker vi på Frakka dessutom att bygga långvariga relationer med våra kunder, så att de vet vem de kan vända sig till om de har frågor eller behöver hjälp med någonting även i framtiden.

Fokus på kvalitet

Ett av Frakkas viktigaste konkurrensmedel är vår förmåga att producera högkvalitativa tjänster. Vi kräver därför alltid av våra medarbetare att de ska utföra sitt arbete, internt eller externt, på ett korrekt sätt och leverera i rätt tid. Vidare strävar vi alltid efter att utveckla och anpassa våra tjänster efter kunders behov och önskningar.

För att vara säkra på att vi bibehåller vår höga kvalitet arbetar vi enligt ISO 9001/14001. Vi har dessutom en egen kvalitetspolicy som innebär följande:

 • Kvaliteten på våra tjänster är en angelägenhet för hela organisationen och ska vara i nivå med det som kunden efterfrågar, eller högre.
 • Samtliga leveranser och kundkontakter ska genomföras på ett sätt som gör att varje uppdrag kan tjäna som en referens.
 • Systematisk egenkontroll och förbättring sker kontinuerligt.
 • Vi uppfyller alla lag- och myndighetskrav.

Miljö och hälsa

Vi på Frakka har som mål att ständigt verka för att vi själva och våra intressenter ges möjligheter att verka ekologiskt till skydd för livsmiljön på kort och lång sikt.

Vår miljöpolicy:

 • Vi producerar tjänster som är resurssnåla och påverkar miljön så lite som möjligt, på kort och lång sikt.
 • Vi följer tillämplig miljölagstiftning och övriga krav.
 • Vi miljöanpassar verksamheten i alla led.
 • Vi strävar alltid efter att uppfylla våra kunders, och samhällets, förväntningar och krav på kretslopp- och miljöanpassning.
 • Vi förser våra kunder med tjänster som hjälper dem att styra mot ett ekologiskt samhälle.
 • Vi strävar mot en ständig förbättring avseende vår miljöpåverkan.
 • Vi försöka alltid föreslå förbättringar för kunder avseende deras miljöpåverkan.

Våra tjänster i samband med stambyten

Frakka kan hjälpa dig med alla delar av stamrenoveringar. Lite grovt kan man säga att Frakkas stambytes-tjänster kan delas upp i följande rubriker:

Behovsanalys

Vi analyserar vilka behov av renovering som fastigheter och deras rörsystem har. Resultatet sammanställs i ett beslutsunderlag som vi på ett pedagogiskt och lättfattligt vis presenterar för bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och andra intressenter, så att dessa kan fatta välgrundade beslut om vilka åtgärder som eventuellt behöver vidtas för att återställa fastigheten och dess rörsystem.

Läs mer om hur Frakka arbetar med behovsanalyser!

Rådgivning

I samband med att vi presenterar beslutsunderlaget så ger vi givetvis gärna råd om hur vi, utifrån vår erfarenhet och kunskap, anser att det är klokast att göra för att åtgärda aktuella problem. Vi kan till exempel tipsa om vilken stamrenoveringsmetod vi tycker är lämpligast. Läs mer om stambytesmetoder på sidan Hur ett stambyte går till.

Vi kan även användas som en utomstående konsult för informations- och rådgivning när som helst innan, under och efter stamrenoveringar. 

Läs mer om hur Frakka arbetar med rådgivning!

Upphandling

Utifrån behovsanalysen och de beslut man tagit, angående hur de rådande problemen ska åtgärdas, tar vi fram ett förfrågningsunderlag. I detta specificerar vi dels vilka bygg- och installationsarbeten som ska utföras och dels vilka föreskrifter och juridiska regler som ska gälla mellan beställare och entreprenör.

Förfrågningsunderlaget skickar vi sedan ut till de entreprenörer vi anser kan vara lämpliga för just de typer av åtgärder som de aktuella fastigheterna kräver. De anbud som kommer in som svar på förfrågningsunderlaget granskar och sammanställer (likställer) vi så att beställaren enkelt kan jämföra de olika anbuden och fatta välgrundade beslut om vilket anbud man ska anta. Vid behov skickar vi ut förfrågningar om kompletteringar innan likställningen av anbuden.

När ett anbud är antaget hjälper vi till att upprätta kontrakt mellan beställaren och entreprenören.

Läs mer om hur Frakka arbetar med upphandlingar!

Projektledning

Vi tar hand om projektledningen, så att beställaren kan koncentrera sig på att fatta viktiga beslut. Att leda ett projekt innefattar bland annat att granska entreprenörens projektering och hålla i kontinuerliga protokollförda byggmöten, där projektfrågor med mera dryftas, samt utföra ekonomiska avstämningar kontinuerligt.

Genom hela projektet så kan vi på Frakka även agera som beställarens ombud gentemot myndigheter (till exempel för bygganmälningar med mera).

Läs mer om hur Frakka arbetar med projektledning!

Besiktning

Frakka ordnar givetvis även med delbesiktningar och slutbesiktningar efter att stambyten är klara i etapper eller i sin helhet.

Läs mer om hur Frakka arbetar med besiktningar!

Läs mer eller kontakta oss direkt

Läs mer om respektive tjänst genom att klicka på rubrikerna ovanför eller motsvarande länkar i meny till höger. Om du har frågor eller vill konsultera oss så kan du nå oss på telefon 08-22 33 90, via e-postadressen [email protected] eller via vår kontaktsida.