Upphandling av stambyte – Offerter och kostnader

Stambyte upphandling

Förfrågningsunderlag (FFU)

Efter att Frakkas konsulter har gjort en behovsanalys gällande fastigheten och dess rörsystem, samt tagit fram ett beslutsunderlag och hjälpt beställaren att besluta om vad som ska göras för att åtgärda eventuella problem, så är det dags att  upphandla stambytet. (Läs mer om de processer som leder fram till upphandlingen på sidan Rådgivning och beslutsstöd i samband med stambyten.) Man hämtar då in offerter i vilka stambytets kosntnader redovisas.

Upphandlingsfasen inleds med att Frakka tar fram ett förfrågningsunderlag (FFU), utifrån behovsanalys och beställarens beslut om vilka åtgärder som ska vidtas för att försätta fastigheten i gott skick. FFU:t, som skickas ut till lämpliga entreprenörer, definierar omfattningen av det faktiska bygg- och installationsarbetet samt innehåller föreskrifter om vilka juridiska regler som ska gälla mellan entreprenör och beställare, till exempel garantitider och betalningsplaner. De viktigaste delarna av FFU:t är de Administrativa föreskrifterna och Rambeskrivningen för bygg, VVS och el.

Administrativa föreskrifter

Administrativa föreskrifter (AF) är de råd, regleringar och föreskrifter som ligger till grund för ett avtal skall kunna slutas mellan parterna. Dessa krav sammanställs i administrativa föreskrifter som normalt upprättas enligt AF AMA, och bifogas förfrågningsunderlaget i en så kallad AF-del.

AF AMA är administrativa föreskrifter för byggnads-, anläggnings-, och installationsentreprenader och som gäller vid framställandet av anbud vid upphandlingar. AF AMA samordnads med de allmänna bestämmelserna (AB).

De allmänna bestämmelserna (AB) är standardiserade villkor avsedda att tillämpas vid ett stort antal tillfällen. De är gemensam för byggbranschen och beskriver vedertagna metoder för att bygga på den svenska marknaden. Material som kan användas för olika områden finns också beskrivna i de allmänna bestämmelserna.

För mer information om allmänna bestämmelser se: sv.wikipedia.org.

De allmänna föreskrifter ligger som en hänvisning (bilaga) i avtalet mellan parterna och gör att kontraktsskrivande skall bli mindre komplicerat, tidskrävande och kostsamt.

Många fel i en entreprenad vid ett stambyte uppkommer på grund av att kontraktshandlingar för byggprojekt varit bristfälliga eller har tillämpats fel. Detta kan kosta mycket pengar och det är viktigt att de administrativa föreskrifterna är väl genomarbetade.

Rambeskrivning för bygg, VVS och el

En rambeskrivning behandlar projektets syfte och uppbyggnad. Det är en djupgående beskrivning om hur en entreprenad skall genomföras för att möta de önskemål och krav som byggherren har.

Ofta finns det flera underavdelningar i rambeskrivningar när det gäller ett stambyte; bygg, VVS och el osv. Vilken ansvarsuppdelning som man väljer för dessa områden är normalt inte en fråga för byggherren, utan för entreprenören. Ett fel som man ibland gör är att ta med en så kallad gränsdragningslista mellan de olika entreprenaderna inom bygg, VVS och el.

Innehållet i rambeskrivningen bör författas av de olika specialister eller underentreprenörer som är involverade, men dokumentet som helhet skall vara samordnat och enhetligt.

Offerter och likställning

De tillfrågade entreprenörerna besvarar det utskickade förfrågningsunderlaget (se stycket ovan) med stambytesofferter, eller anbud. Dessa anbud samlar Frakkas konsulter in och sammanställer (likställer) så att de kan presenteras på ett lättöverskådligt och pedagogiskt sätt för beställaren som därigenom, med stöd av Frakkas konsulter, kan ta välgrundade beslut om vilket anbud som ska accepteras, med eventuella modifikationer.

Vad blir stambytets kostnad

Generellt kan man säga att det är klokt att välja ett prisvärt anbud. Prisvärt ska inte sammanblandas med billigt. Med tanke på att ett stambyte ska hålla i 40-50 år så är det viktigt att satsa på kvalitet, både i processer, utförande och material. Det kommer i de allra flesta fallen att löna sig på sikt, även om kostnaden blir lite högre initialt.

Kontakta oss gärna om du har frågor gällande ett stambytes kostnad. Vi nås på telefon 08-22 33 90, via e-post [email protected] eller via vår kontaktsida.

Agera ombud och upprätta kontrakt

Under hela upphandlingsprocessen, och under resten av stambytet, kan Frakka agera ombud mellan beställare och entreprenör, ett förfarande som kan spara tid och pengar, då Frakkas konsulter är vana vid att se stambytet ur många olika vinklar och pratar både beställarens och entreprenadens ”språk”. På samma sätt kan Frakkas konsulter agera ombud mellan beställaren och de myndigheter som är inblandade i stambytesprocessen. Det moment där det kanske är viktigast för beställaren att ha ett ombud är själva kontraktskrivandet. Att sätta upp korrekta och detaljerade men ändå effektiva kontrakt kräver både erfarenhet och goda branschkunskaper. Välskrivna avtal sparar både tid och pengar.