Digitalisering av plan- och byggprocessen

Digitalisering plan- och byggprocess

Den andra mars i år skrev vi en artikel om den då förestående digitaliseringen av planprocesser som regeringen ville få till stånd. Nu har Lantmäteriet och Boverket fått i uppdrag av regeringen att ta fram tidsplaner för digitaliseringen av både plan- och byggprocesser.

Boverket har fått i uppdrag att ta fram en tidsplan för framställandet av en enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen. Verket ska också ta fram standarder och föreskrifter för utformning av detaljplaner och planbeskrivningar.

Lantmäteriet har å sin sida fått i uppdrag att tidsplanera utbildningssatsningar för att öka förståelse för och kunskap om vad digitalisering av plan- och byggprocessen kommer att medföra. Dessutom ska man ta fram standarder och föreskrifter runt skapandet av grundkartor. Från och med den 1 januari 2021 ska grundkartor utformas enligt Lantmäteriets föreskrifter, enligt regeringens planer.

Intressanta länkar

byggindustrin.se

www.byggvarlden.se

Artikel: Digitalisering av planprocess hanteringen