Om Frakka 

Fastighetskonsult

Vi trivs med det vi gör

Frakka är ett konsultföretag som har specialiserat sig på stambyten, OVK och ventilation. Detta är något vi brinner för och vi vill utföra vårt jobb så bra som möjligt. Vi finns till hands under pågående projekt för att underlätta processen för er som kund.

Fokus på det som är viktigt

Tid är en begränsad resurs för styrelsemedlemmar i bostadsrättsföreningar och för privata fastighetsägare. Tidsbrist leder i sin tur ofta till dåligt underbyggda beslut som riskerar att påverka hela fastigheten negativt. Vi tar fram underlagen som hjälper er att fokusera på de viktiga besluten som leder till en välmående fastighetsbyggnad.

Kvalitet

Frakka AB skall ständigt utveckla och förbättra produkter och tjänster och anpassa dem efter våra kunders behov för att bibehålla och förstärka förtroendet hos våra kunder. Frakka AB ska till fullo uppfylla kundens behov och förväntningar på varje uppdrag beträffande avtalat innehåll och leveranstid. Kvalitet och oberoende är bolagets viktigaste konkurrensmedel, vilket innebär att varje medarbetare måste utföra sitt arbete, internt eller externt, på ett korrekt sätt och leverera tjänsten i rätt tid.

Våra processer

Vi är ett konsultföretag som har ordning och reda på våra projekt. Genom upparbetade arbetssystem gör vi processerna för våra projekt effektiva och lättbearbetade. Vi arbetar enligt ISO 9001/14001, till er och vår fördel.

Kvalitetspolicy

Frakka AB har satt upp som mål att vara framstående inom kvalitets- och miljöområdet, samt en förebild för företag inom samma arbetsområden.

Konkret innebär policyn:

 • att kvaliteten på våra produkter och tjänster ligger i nivå med det som kunden efterfrågar, eller högre, samt att den är en angelägenhet för hela organisationen
 • att samtliga leveranser och kundkontakter ska genomföras på ett sätt som gör att varje uppdrag kan tjäna som en referens
 • att systematisk egenkontroll och förbättring sker kontinuerligt
 • att vi uppfyller lag- och myndighetskrav.

Miljöpolicy

Vi ska ständigt verka för att vi själva och våra intressenter ges möjligheter att verka ekologiskt till skydd för livsmiljön på kort och lång sikt.

Konkret innebär policyn:

 • att producera tjänster som är resurssnåla och påverkar miljön positivt på kort och lång sikt
 • att vi följer tillämplig miljölagstiftning och övriga krav
 • att vi miljöanpassar verksamheten i alla led
 • att vi strävar efter att våra kunders och samhällets förväntningar och krav på kretslopp- och miljöanpassning uppfylles
 • att vi förser våra kunder med tjänster som hjälper dem att styra mot ett ekologiskt samhälle
 • att ständigt verka för en förbättring avseende vår miljöpåverkan
 • att ständigt försöka föreslå förbättringar för kunder avseende deras miljöpåverkan.