Informationsspridning inför stambyten

Informationsspridning inför stambyten

Vikten av informationsspridning

Inför varje stambyte är det viktigt att informera de boende om allt som kommer att ske, i god tid i förväg. På så vis undviks onödiga förseningar, problem för de arbetande och de boende samt allmän irritation. Vikten av att alla boende är med på vad som kommer ske samt när det kommer att ske bör inte underskattas. Även ett stambyte som går helt enligt planerna kan upplevas som kaotiskt och till och med misslyckat av en del boende, om de inte är införstådda med vad man gör vid olika tillfällen, samt varför man gör det.

I god tid innan upphandlingen av ett stambyte bör bostadsrättsföreningens styrelse eller fastighetsägaren informera de boende/lägenhetsinnehavarna om att fastigheten är i behov av ett stambyte och att ett stambyte därför kommer upphandlas inom en relativt snar framtid. Man bör även informera om vad ett stambyte innebär. Ägs fastigheten av en bostadsrättsförening bör man även informera om vad ett stambyte innebär rent ekonomiskt för föreningen och dess medlemmar. Vad stambytet innebär för de boende beror i stor utsträckning på föreningens ekonomi. En förening med bra ekonomi kan ha pangar avsatta för framtida stambyten. De flesta föreningar väljer dock att finansiera stambyten genom att ta lån, vilket leder till högre räntekostnader för föreningen, något som i sin tur medför högre månadsavgifter för dess medlemmar. En del föreningar väljer att låta lägenhetsinnehavarna själva betala de delar av stambytet som kan kopplas till deras enskilda lägenheter. Fördelen med denna metod är att medlemmarna kan göra ROT-avdrag för arbetskostnader relaterade till dessa delar. Läs mer om detta på sidan Utnyttjande av ROT-avdrag (boende betalar delar av stambytet).

Möten

Förslagsvis så informerar man om och diskuterar allt ovanstående på ett informationsmöte, där samtliga boende deltar och har möjlighet att ställa frågor.

Om till- och frånvalsmöjligheter ges så bör även enskilda tillvalsmöten hållas med de boende som är intresserade av detta. Innan dessa möten bör de boende ha bekantat sig med det utbud av tillval (och frånval) som erbjuds (läs mer på sidan Boendes möjligheter till egna val). Om en boende vill beställa varor på eget initiativ är det viktigt att personen i fråga har alla detaljer runt varor och beställningar klara för sig innan mötet.

Informationskanaler

Förutom möten som dessa så är det bra att hålla de boende informerade om vad som sker och kommer att ske, innan och under stambytet, regelbundet. De boende bör också i största möjliga mån ha möjlighet att kontakta personer som är involverade i stambytet för att ställa frågor och få information.

Om möjligt så är det bra att ta ett så brett grepp som möjligt runt informationsspridningen, samt göra processerna så genomskinliga som möjligt. Informationsspridning kan till exempel ske genom:

  • skriftliga meddelanden i gemensamma utrymmen som trapphus och liknande
  • Mejlutskick till samtliga som berörs av stambytet
  • Elektroniska tjänster dit de boende kan gå in och få information när som helst. Ett exempel på ett sådant system är Taloinfo (taloinfo.com)
  • De boende ute vid stambytet

Behovet hos de boende av att kunna ställa frågor kan tillgodoses genom:

  • Specifika e-postadresser till vilka man kan skicka in sina frågor
  • Elektroniska tjänster som Taloinfo (taloinfo.com), genom vilka man kan ställa frågor som även andra kan ta del av.
  • De som arbetar ute vid stambytet
  • Om någon har möjlighet att svara på frågor direkt via telefon så bör de boende förses med ett telefonnummer som de kan ringa under vissa tider.