Vanliga frågor – Ekonomi och juridik rörande stambyten

Frågor som rör ekonomi och/eller juridik för fastighetsentreprenader generellt har samlats på sidan Vanliga frågor – ekonomi och juridik fastighetsentreprenader generellt. De frågor, rörande ekonomi och/eller juridik, som är specifika för just stambyten presenteras nedan.

När betalas stambytet?

Vanligtvis brukar man lägga upp en betalningsplan i vilken betalningstillfällen och belopp specificeras. Betalningar sker som regel efter varje utförs etapp. Att basera betalning på entreprenörers prestationer på detta sätt säkerställer att kunden inte ska behöva betala för tjänster som sedan av olika anledningar (till exempel konkurser) inte utförs.

Hur finansieras stambytet?

Normalt brukar bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare finansiera stambyten genom att:

  1. ta banklån
  2. höja hyrorna i de berörda fastigheterna
  3. sälja eller bygga om outnyttjade utrymmen i fastigheterna.
  4. och/eller låta bostadsrättsinnehavare själva betala de delar av stambytet som utförs i deras lägenheter.

Ta banklån

Om fastighetsägaren väljer att finansiera stambytet genom banklån kommer banken kontrollera fastighetsägarens och fastighetens förutsättningar. Om banken inte anser att förutsättningarna är tillräckligt goda brukar fastighetsägaren kunna pantsätta hela, eller delar av, fastigheten, så att ett lån ändå kan tas.

Höja hyrorna i de berörda fastigheterna

Om stambytet finansieras med hyreshöjningar, som kan motiveras med att lägenheterna får en högre standard efter stambytet, är det viktigt att hyresvärden följer det omfattande regelverk som reglerar hyreshöjningar i svenska fastigheter.

Sälja eller bygga om outnyttjade utrymmen i fastigheterna

Att låta entreprenören bygga om till exempel råvindar och källarutrymmen till bostäder har blivit allt mer populärt då det ger inkomster till fastighetsägaren vid försäljning eller i form av hyresintäkter. Det finns dessutom fördelar för bostadsrättsföreningar med att växa i antal lägenheter.

Låta bostadsrättsinnehavare själva betala delar av stambytet

Att låta bostadsrättsinnehavare betala delar av stambytet har fördelen att bostadsrättsinnehavare, till skillnad från hyresgäster eller fastighetsägare som är bolag eller bostadsrättsföreningar har rätt att använda sina ROT-avdrag. Vår rekommendation är dock att använda detta förfarande med försiktighet då det lätt kan uppstå problem. Har till exempel alla bostadsrättsinnehavare råd att betala sin del av stambytet? Kanske har en del av dem redan använd hela, eller delar av, sitt ROT-avdrag. Generellt är det endast lämpligt att låta bostadsrättsinnehavarna betala för stambytet på detta sätt i mindre bostadsrättsföreningar där man lättare kan skapa sig en uppfattning om bostadsrättsinnehavarnas möjligheter till betalning, utnyttjande av ROT-avdrag med mera.

Se även svaret under frågan Kan man utnyttja ROT-avdrag vid finansiering av stambyten?.

Kan man utnyttja ROT-avdrag vid finansiering av stambyten?

Man kan låta bostadsrättsinnehavare betala för de delar av stambytet som utförs i deras respektive lägenheter och därmed använda dessa personers rätt till ROT-avdrag. Fastighetsägare som är bolag eller bostadsrättsföreningar, och hyresgäster, har inte denna möjlighet i dagsläget. De delar av stambyten som utförs i gemensamma utrymmen kan inte omfattas av ROT-avdragen.

Se även svaret under frågan Hur finansieras stambytet?.

Vad bör ingå i det standardutbud som de boende erbjuds i samband med stambyten?

Vad de boende får som standardutrustning i sina våtutrymmen (till exempel badrum) efter att dessa blivit stambytta regleras i avtal mellan beställaren (till exempel en bostadsrättförening) och entreprenören.

Vi rekommenderar att ge alla boende fullt fungerande våtutrymmen, som ett minimum. På så vis undviker man alla problem och potentiella tvister som kan uppstå när de boende tvingas lägga ut egna pengar för att få fullt fungerande våtutrymmen.

För mer information om grundutbud, tillval och frånval, se Tillval och frånval och Vanliga frågor – egna val under stambyten.